Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Jernbanedirektoratet vil øke kapasiteten på Hovedbanen nord

Hovedbanen har på strekningen Lillestrøm – Jessheim – Eidsvoll for lav kapasitet i forhold til etterspørselen. Nå vil Jernbanedirektoratetskal vurdere alle muligheter for strekningen nærmere.

- Arbeidet med å få frem hvilke muligheter og valg som bør tas for denne strekningen skjer nå i form av en konseptvalgutredning, KVU, heter det i en melding fra direktoratet.

Jernbanedirektoratet fikk i 2019 i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å lage en KVU for Hovedbanen nord, den enkeltsporede strekningen Lillestrøm – Jessheim – Eidsvoll. Deler av strekningen går parallelt med Gardermobanen, og banen har blandet trafikk av lokaltog og godstog.

- Arbeidet med KVUen er godt i gang og vi har gjennomført et idéverkested med deltakere fra kommuner, fylket, næringsliv, speditører og transportselskaper. Vi har også ferdigstilt en såkalt problembeskrivelse som tydelig viser hvilke utfordringer det er på strekningen. Kort sagt så er det i dag ikke plass til å ta den togtrafikken som er etterspurt. Dette gjelder både for godstrafikk og for persontrafikk, sier Bente Bukholm, prosjektleder for utredningen, til Jernbanedirektoratets nettsider.

Det pekes videre på at det i tråd med politiske ønsker og føringer for både trafikk og regional utvikling så vil det være ønskelig å styrke transportsystemet på strekningen.

- Vår jobb i KVU-en blir å få fram et grunnlag som viser hvilke mulige valg skal kan tas for å løse disse utfordringene, sier Bukholm.

Prosjektet jobber nå med å utarbeide behovsanalyse samt se på samfunnsmål og prosjektmål. Samfunnsmålet skal godkjennes av Samferdselsdepartementet.

Les mer om arbeidet her