Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Inviterer til samarbeid for å redde arbeidsplasser

Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien inviterer byggevareprodusentene og byggevarekjedene til samarbeid for å komme frem til gode tiltak rettet mot likviditet og kredittrisiko.

Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

- I dagens situasjon med meget lav kroneverdi som gir økte kostander i forhold til råvarer, transport og endret logistikk, har byggevareprodusentene en stor utfordring. I inngåtte kontrakter er det ikke tatt høyde for de unormale valutasvingningene som man nå står overfor. Tiltak knyttet til smittevern, nye rutiner og omlegging av driften medfører også ekstra kostnader, og mange av produsentene balanserer nå på kanten av stupet. Jeg håper derfor vi gjennom samarbeid kan få på plass en solidaritet mellom alle ledd i verdikjeden. Vi ønsker nå å invitere til samarbeid for å stå samlet i oppfølgingen av pakken som er sendt regjeringen, sier Finstad.

Finstad gikk tirsdag ut i Byggeindustrien og ba om maks 30 dager kredittid for sine medlemmer.

- Bedriftene har ikke likvid kapasitet til å håndtere situasjonen, og maksimalt 30 dagers kredittid er derfor meget viktig å få gjennom i alle leddene i kjeden, gjentar Finstad.

Hun peker på at den pressede likviditeten forverres dag for dag.

- Lang kredittid mellom aktører som eksempelvis leverandører og byggevarekjeder, medfører akutte likviditetsutfordringer i industrien som kan stoppe hele verdikjeder. Industrien er i den tid av på året hvor likviditeten er lavest. Salget er lavt, det bygges lager før sesongstart etter påske. Oppgjør for salg kan ikke utsettes som følge av lange kredittider fra 60 – 90 – 120 dager, altså først inn over sommeren. Konsekvensen er at industrien ikke er i stand til å betale for råvarer, og dermed ikke i stand til å produsere og levere. Hele verdikjeder stanser opp. Treindustrien har en nøkkelrolle i flere verdikjeder; byggenæringen, skognæringen, energisektoren og transportsektoren. Tilgang på likviditet og avlasting for kredittrisiko må til for å opprettholde produksjon gjennom statlige garantiordninger. Industrien strever med kapitalbinding som hemmer tilgang på blant annet råvarer. Det forsterker likviditetsutfordringene, tiltak som begrenser lengden på kreditt tid til maks 30 dager må innføres, utdyper Finstad.

Hun har nå sendt ut et brev til ulike aktører i næringen, der hun understreker budskapet.

- Nå er det svært viktig at aktørene finner gode løsninger sammen for å hindre at verdikjeder bryter sammen, skriver Finstad.

- Med brevet som er sendt ut ønsker vi å understreke alvoret i situasjonen og inviterer til samarbeid for å stå samlet bak forslag til tiltak i krisepakken oversendt regjeringen, sier hun.