Innreiserestriksjoner øker etterspørselen etter arbeidskraft for byggenæringen

Den norske byggenæringen er avhengig av et stort antall utenlandske arbeidere for å klare å holde oppe den store aktiviteten vi har sett de senere årene. Med koronapandemien og nedstengningen av samfunnet har dette gitt en rekke utfordringer og nå slår NAV i sin nyeste bedriftsundersøkelse fast at problematikken skaper et økende rekrutteringsbehov innen bygg og anlegg.

Koronapandemien har skapt både utfordringer og mye usikkerhet hos en rekke virksomheter, også innen byggenæringen. I løpet av det uforutsigbare siste året har vi sett mange restriksjoner som har påvirket driften og muligheten til å planlegge godt nok for å møte både de nærmeste dagene og ikke minst på noe lenger sikt. Dette har omfattet både type oppdrag og i hvor stort omfang oppdragene for byggenæringens virksomheter har kommet. Men erfaringen så langt er at aktiviteten har holdt seg på et godt og høyt nivå, men med noen variasjoner inne ulike deler av næringen.

Den kanskje største utfordringen omhandler tilgangen på tilstrekkelig med god arbeidskraft. Stengte grenser har gjort det utfordrende for mange utenlandske arbeidere å komme tilbake til arbeidsplassen sin i Norge, noe som selvsagt har vært krevende for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

NAV bedriftsundersøkelse for 2021 viser at det er spesielt er to sektorer skiller seg ut når det gjelder mangler på arbeidskraft, helsesektoren og byggenæringen. Innen helsesektoren har en krevende situasjon for landet selvsagt medført økt behov for flere folk. Innen bygg og anlegg viser tallene at etterspørselen etter arbeidskraft har økt det siste året, og tilgangen på utenlandsk arbeidskraft vil nok ha sin åpenbare forklaring her. Ifølge NAV mangler man nå 9.000 personer innen bygg og anlegg. Dette er 2.400 flere enn året før.

Det er selvsagt meget positivt at man har klart å holde aktiviteten såpass høy gjennom det siste året, og de aller fleste prosjekter har hatt en fremdrift noenlunde som planlagt. Ordreinngangen for den nærmeste tiden ser også i hovedsak bra ut, men man er selvsagt mer spente på hva som ligger litt lenger frem i tid. Likevel tyder alt på at det i overskuelig fremtid vil være et stort behov for kvalifisert arbeidskraft innen byggenæringen. Etterspørselen etter næringens oppgaver vil ikke forsvinne, uansett hvordan utviklingen blir.

Så er selvsagt spørsmålet hvordan man nå skal planlegge for den nærmeste fremtiden. Hvor lenge vil deler samfunnet bli stengt – og kan det bli noen snarlige endringer av dette, og vil vi måtte leve med ulike restriksjoner, og ikke minst faren for at dette vil kunne slå in på ny, også i lengre tid fremover?