Merete Bellingmo. Foto: Svanhild Blakstad

Innlegg: Vi er bevisste og klare!

Anleggsgartnerbransjen leverer på bærekraft i dag, og kan levere mere.

Innlegg av:

Merete Bellingmo

Daglig leder NAML

Verktøyet som nå er utviklet hos Asplan Viak er kjærkommet i planleggingen for å dokumentere verdier i CO2 avtrykk. Dette er et flott verktøy for bransjen til å vise kva vi kan levere.

Det er stor mangel på gode nok analyse og- kartleggingsverktøy innen anlegg og uterom. Det er derfor på sin plass at vi som bransje får en egen slik ordning som er spisset for oss.

Oftere og oftere er vi nå med tidlig med i utviklingen i prosjektene, og behovet for gode planverktøy melder seg. Asplan Viaks kalkulator er derfor kjærkommen.

Med den nye kalkulator som her er utviklet håper vi markedet vil motta denne positivt og benytte denne som et av grunnlagene til beregningen og vurderingen ved tildeling i anbud.

NAMLs medlemsbedrifter savner i dag flere oppdrag hvor det vektes andre verdier enn pris i offentlige anbud.

Vi kan vise til den gode utvikling i bruk av blågrønn faktor som planleggingsverktøy for uterom. Dette planleggingsverktøyet har nå etablert seg som en god analyse for byggherre og leverandør.

Med en slik kalkulator for uterom ønsker vi at det åpner for oss som har vårt arbeid i uterommet, en utvikling i vektlegging og å se alle mulighetene innen vår arena.

Anleggsgartnerbedriftene i NAML har de siste åra vært gjennom en bred bevissthet om FNs bærekraftsmål og konkretisering av tiltak og løsninger hvor bedriftene i dag kan levere.

Dette er fra gjenbruk av materialer, sirkulærøkonomi, klimanøytralitet, kunnskap om biodiversitet, matproduksjon, elektrifisering av materiell og etisk handel for å nevne noe.

Vi er klare!

Anleggsgartnerbedrifter rundt i landet er i utvikling og er klare fornye krav. Med å se uteanleggets levetid og hva som binder mere CO 2 fra atmosfæren mot ved produksjon og etablering er et spennende bidrag som vi ønsker å bidra i.

Rundt i det offentlige Norge vedtas målsettinger innen FNs bærekraftsmål og klimaplaner.

Fra vedtak til handling i anbudsregime er nå oppgaven for byggherrer. Det må gis mye større vekt på beskrivende løsninger enn pris. Bransjen opplever at byggherrer er noe tilbakeholdne og baserer tildeling på pris.

Det er vesentlig at byggherresiden er villig til å betale for løsninger hvor kalkulasjonen er mål innen levetid og CO2-avtrykk. Kostnadene knyttet til planlegging og gjennomføring av slike , prosjekter vil mulig bli økte og mer krevende å gjennomføre. Mange vil oppleve at dette kan føre til høyere byggekostnader, men med et bedre klimaregnskap.

Dette verktøyet som nå er utviklet hos ASPLAN Viak kan mulig bidra til å motivere og hjelpe offentlig og private byggherrer til i større grad å føle seg tryggere for å etterspørre klimaregnskap på uteanlegg.

Når Asplan Viaks regionsleder stusser over hvor lite bevissthet landskapsbransjen har om miljøbelastningen i uteanlegg, NAML stiller vi spørsmål til denne påstanden.

Anlegggsartnerbransjen som har fotosyntesen og levende organismer i "verktøykassen" er opptatt av miljø og miljøbelastningen. I samspill med planleggingsleddet og oppdragsgiver kan vi sammen minske miljøbelastningen.

Her er det samarbeid i hele verdikjeden, kunnskap om ulike løsninger, bruk av ulike analyse og- kartleggingsverktøy, utvikling av f.eks EPD som kan være en vei å gå.

Klar beskjed: Vi er bevisste og klare!

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatternes regning.