Hilde Warp (til venstre) og Anne Kathrine Larssen i LCC Forum.

Innlegg: Vet vi egentlig hvilke kostnader byggene våre påfører oss?

Hilde Warp og Anne Kathrine Larssen i LCC Forum ønsker bedre informasjon om hvor mye det faktisk koster å eie, drifte, vedlikeholde og oppgradere bygg.

Forfattere

Hilde Warp, styreleder i LCC Forum og utviklingssjef Aase Utvikling

Anne Kathrine Larssen, styremedlem i LCC Forum og seksjonsleder for investering og analyse i Undervisningsbygg Oslo KF

Vi må bli mer sirkulære for å klare klimamålsetningene – og ikke minst for å redusere ressursbruken vår. Bygg er av de største investeringene som gjøres – både som privatpersoner og for offentlige og private virksomheter. Men vet vi egentlig hvilke kostnader vi pådrar oss når vi har vunnet budrunden eller inngått entreprisekontrakten? Beslutningsgrunnlaget på investeringstidspunktet må styrkes med konsekvensene over livsløpet, men er også essensielle i forvaltning av eiendommer og eiendomsporteføljer over tid. Nøkkeltall, bench-marking og bench-learning er verktøyet.

I den forbindelse har LCC Forum i 2019/2020 valgt å sette fokus på metodikk for å fremskaffe nøkkeltall og normtall for hva det koster å eie, drifte, vedlikeholde og oppgradere et bygg. Nøkkeltall og normtall er nødvendige for å kunne vurdere livsløpskostnader, både med tanke på benchmarking, forbedringsarbeid, budsjettering og analyser av livssykluskostnader (LCC-analyser). Samtidig er tilgjengeligheten av tallgrunnlag begrenset, og nøkkeltallene en finner er ikke nødvendigvis sammenliknbare.

Oppsummert er dette initiativet en erkjennelse av at:

Næringen har behov for nøkkeltall og normtall for å dokumentere kostnadsnivå, identifisere forbedringspotensial og gjøre kvalifiserte LCC-analyser

Næringen har behov for å dele erfaringer om egnet metodikk for å fremskaffe nøkkeltall og normtall.

Høsten 2019 arrangerte LCC-Forum en workshop med inviterte deltakere for å få belyst hvor utfordringene ligger og se muligheter på tvers av aktører. Her ble det drøftet erfaringer med metodikk for fremskaffelse av nøkkeltall og normtall, samt bruken av tallgrunnlaget. Deltakerne diskuterte hva behovet for nøkkeltall til ulik bruk er, hva er en god tilnærming til å fremskaffe nøkkeltall, hvorvidt det finnes en generisk metodikk som kan anbefales og hva som er god praksis.

Hovedkonklusjoner er særlig at:

  1. Grunnleggende forutsetning: regnskapssystemet må tilrettelegges for kontering etter NS3454 Livssykluskostnader for byggverk. Dette er ikke tilfelle i de fleste virksomheter i dag og innebærer at helt sentral styringsinformasjon er mangelfull og/eller fraværende. Innen offentlig sektor er dette et særlig paradoks, da bygningsmassen representerer en vesentlig del av realverdien, binder opp betydelig kapital og er en viktig innsatsfaktor og ramme for tjenesteproduksjonen.
  2. Implementeringsfasen kan ikke undervurderes – sørg for gode rutiner, veiledningsmateriell for kontering, opplæring og oppfølging i praksis.
  3. Det finnes fallgruber – lær av andre som har gjort det
  4. Nytteverdien er stor om man gjør det riktig.

Teknisk tilpasning i regnskapssystemet er kanskje den enkleste delen, selv om noen vil hevde det er komplisert nok. Implementering i praksis krever tid, ressurser, opplæring og oppfølging. Dette må ses på som en investering – med forventning om fremtidige gevinster.

Resultatene blir nærmere presentert og diskutert i LCC-Forums frokostmøte 8.september 2020. Her vil vi blant annet

  • belyse hva vi trenger nøkkeltall til
  • presentere eksempler på metodikk for å fremskaffe nøkkeltall og normtall
  • reflektere over balansen mellom nytteverdi av nøkkeltall og ressursbruk i å fremskaffe dem
  • drøfte utfordringer og muligheter

«Det er viktig å legge til rette for korrekt tallregistrering gjennom bruk av brukervennlige verktøy, god opplæring og tydelige veiledere» sier Sigmund Stikbakke som siden 2010 har jobbet med utvikling av metodikk for fremskaffelse av nøkkeltall og implementering av NS 3454 i Helse Sør Øst RHF. Line Thorvik Thue i Møre og Romsdal Fylkeskommune sier de kan vise til store gevinster, og at den viktigste erfaringen er at «det beste kunnskapsgrunnlaget har vi i egen organisasjon og et økt fokus på nøkkeltall gjør at vi får mer ut av pengene vi får tildelt». I frokostmøtet 8. september presenterer de sine erfaringer med implementering av NS 3454 og hvilken nytteverdi de har av nøkkeltallene.