Liv Kari Skudal Hansteen. Foto: RIF

Liv Kari Skudal Hansteen. Foto: RIF

Innlegg: Statsbudsjettet 2023 – Dyrtid må ikke bli stopptid

Norge har stort etterslep på vedlikehold og behov for både oppgradering, investeringer og klimatilpasning av offentlige bygg, veger, bane, fornybar energi, strømnettet, vannforsyning og avløpsnettet. Dersom det ikke gjøres kloke avveininger knyttet til omfang av kutt av prosjekter og uhensiktsmessig beskatning av fornybar kraft i statsbudsjettet, vil regningen til samfunnet og miljøet bare bli enda større. Det er ikke bærekraftig politikk.

Innlegg av:

Liv Kari Skudal Hansteen
Administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

Torsdag 6. oktober legger Støre-regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. På forhånd er det varslet en rekke kutt, spesielt i store byggeprosjekter og økte skatter på kraft. Samferdselsministeren har allerede vært ute og varslet at store samferdselsprosjekter skal legges på is. Vi i RIF vil advare mot å skrinlegge for mange prosjekter. Dersom det kuttes for mye uten å se på kostandene ved å ikke investere og det klokt, er samfunnet taperen.

RIF ønsker å være en pådriver for sunn økonomisk styring, men det er forskjell på å barbere seg og å skjære av seg haka. Mange av prosjektene som nå står i fare, er viktige prosjekter for samfunnet, hvor det også er mulig å få ned totalkostnadene med god planlegging, uten å stoppe alt.

Situasjonen i både Norge og verdensøkonomien er alvorlig, men å sette i gang en slankekonkurranse som stopper samfunnsnyttige prosjekter vil svekke mulighetene for å kutte utslipp, redusere kostnader og realisere samfunnsgevinster.

Vi mener det er behov for regjeringen å snu tankegangen. At regjeringen isteden må regne på samfunnskostnaden ved å stoppe byggeprosjekter og ikke tro at dette er penger spart.

En ting er at det blir bråstopp i byggenæringen som vil ramme over 350 000 sysselsatte over hele landet og dermed tappe Norge for kompetanse og konkurransekraft som trengs for fremtiden. En annen ting og vel så viktig, er tap av viktige samfunnsgevinster. Skal hele Norge tas i bruk og en skal sørge for en bærekraftig utvikling, er det avgjørende å sikre god og trygg fremkommelighet og smart bruk og utvikling av offentlige bygg og energi. Da må regjeringen prioritere å korte ned på reisevei og sikre trygg ferdsel mellom hjem, skole og arbeid. De må prioritere en velfungerende jernbane som kan avlaste veitrafikken og få mer gods fra vei over på bane. Regjeringen må også gjøre kommuner og fylker i stand til å ta bedre vare på det de allerede har og få et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom til å kunne utvikle energi-, areal og driftseffektive bygg og infrastruktur.

Skal en spare penger i det lange løp må både offentlig infrastruktur og bygg kunne driftes billigere og mer miljøvennlig enn det gjøres i dag. Med et stort forfall på offentlige bygg og infrastruktur betyr det to ting. For det første, blir ødeleggelsene enda større og forfallet akselerer raskere pga klimaendringene. For det andre, er en dårlig vedlikeholdt vei eller bygg mer krevende å drifte. Summen er at det blir mye dyrere å la være å gjøre noe enn å ta grep. Regjeringen må derfor ikke spare seg til fant.

Selv om det er behov for innsparinger, vil verken klimaendringene, eller behovet for oppgradering investeringer i bygg, infrastruktur, og fornybar energi stoppe opp. Disse utfordringene har vært kritiske lenge. Det er den brutale sannheten. Bråstopp nå gjør Norge mer sårbart.

Forutsigbarhet og langsiktighet er en forutsetning for bærekraftig og effektiv utbygging av store offentlige investeringer. Stykkevis og delt utbygging uten en overordnet og finansiert gjennomføringsplan gjør kostnadene høyere, og hindrer mulighetene for å kutte utslipp.

Vi i RIF forventer derfor at Stortinget prioriterer samfunnssikkerhet og klima i neste års statsbudsjett. Mange av de store investeringene i vann- og avløp, samferdsel, sykehus, og klimatilpasning kan ikke utsettes.

Det handler om sikkerhet og trygghet for folk i Norge. Disse utfordringene har vært kritiske lenge, og dersom regjeringen kutter for mye nå vil Norge bli dårligere rustet i møte med fremtiden. Både i møte med klimautfordringene vi opplever i form av tørke, flom, og ekstremvær, men også omstillingen av næringslivet.

For å sikre bærekraft, kompetanse, omstillingsevne og innovasjon, må det tas grep. Regjeringen og Stortinget har et stort ansvar. Statsbudsjettet må sikre forutsigbarhet og utvikling, slik at verdiene i bygg og infrastruktur tas vare på og at utbygging skjer på en bærekraftig måte.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.