Innlegg: Nye Veier ønsker seriøse tilbydere

Det siste året har Nye Veier påbegynt store anbudsprosesser for rask, kostnadseffektiv og helhetlig bygging av veier som skal knytte store bo- og arbeidsregioner i Norge sammen. Noen av entreprisene vi ønsker blir større enn det vi har vært vant til i Norge – alt for å sikre god gjennomføringskraft i store prosjekter. Som et statlig eid aksjeselskap er Nye Veier pliktig til å følge lov om offentlige anskaffelser, skriver Ingrid Dahl Hovland i et innlegg.

Det har vært avgjørende for Nye Veier å ha grundige prosesser knyttet til prekvalifisering av entreprenører. Samfunnsansvar, HMS, tidligere referanser, kompetanse og seriøsitet er bare noen av faktorene som er tellende når vi avgjør hvilke selskaper som skal gå videre til selve anbudsrunden. Prekvalifiseringen foregår etter likhetsprinsippet, at alle aktører behandles likt, og i tråd med gjeldende lover og regelverk.

Vår innkjøpsprosess har som formål å velge en seriøs og konkurransedyktig entreprenør. Gjennom kvalifikasjonen skal Nye Veier velge seriøse og solide samarbeidspartnere som vi kan være sikre på vil løse oppdraget innenfor de kravene vi stiller til samfunnsansvar og etikk. Dette for å stå sterkere i kampen mot arbeidslivskriminalitet og for å kunne luke ut useriøse aktører tidlig. Nye Veier har valgt en annen gjennomføringsmodell på våre prosjekter enn den normale «laveste pris vinner». Til de nevnte faktorene er det stilt en rekke krav, og vi snakker totalt om over 100 krav i en prekvalifisering. Disse kravene medtas inn i kontrakten vi til slutt inngår med anbudsvinneren.

Dilemma

Det er et dilemma at anbud om store totalentrepriser tiltrekker seg store internasjonale selskaper som er under mistanke eller etterforskning for eksempelvis korrupsjon. Korrupsjon og annen arbeidslivskriminalitet er ødeleggende for arbeidslivet, og med på å underminere tilliten i samfunnet. For oss som byggherre er det uansett avgjørende at vi følger regelverket og behandler tilbyderne likt. At en aktør må være rettskraftig dømt for organisert kriminalitet, hvitvasking, bedrageri og korrupsjon for å kunne avvises, er likevel et bærende prinsipp. Foreligger en dom for slike forhold, har vi ikke bare en rett men også en plikt til å avvise.

Det kan være krevende å innhente informasjon om eventuelle saker en entreprenør har vært involvert i - i andre land. Da mener vi at strenge krav og konsistente prosesser for kvalifisering er veien å gå. Vi har valgt å ta en foregangsrolle i dette arbeidet. Det er vi faktisk stolte av, uansett kritikk.

Hva med uskyldspresumsjonen?

En del av kritikken mot Nye Veier har handlet om at vi prekvalifiserer selskap som er mistenkt for korrupsjon. Da glemmer man det grunnleggende og universelle rettsprinsippet om uskyld inntil det motsatte er bevist (uskyldspresumsjonen). I tillegg må man ha med seg hva Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet skriver i rundskriv fra 2011: «Av hensyn til aktørenes forutberegnelighet og rettsikkerhet, er det imidlertid viktig at reglene om retten og plikten til avvisning tolkes og anvendes på en enhetlig måte. Det å bli utestengt fra offentlige anskaffelser kan få store økonomiske konsekvenser for en leverandør. Samtidig risikerer en offentlig oppdragsgiver som feilaktig avviser en leverandør å bli erstatningsansvarlig, og i enkelte tilfeller kan avvisning også medføre høyere innkjøpspris som følge av redusert konkurranse.»

Nye Veier skal også i fortsettelsen strekke seg langt for å bidra til at seriøsitet og etikk preger arbeidslivet i Norge. I dette arbeidet holder vi oss fortsatt til regelverket.