Thorkil H. Aschehoug

Innlegg: Mens vi venter på ny byggherreforskrift

For noen av oss knytter det seg en viss spenning til om ny byggherreforskrift vil åpenbare seg de neste 7 dagene, og innen 1. juli.

Innlegg av:

Thorkil H. Aschehoug
Advokat og leder av advokatfirmaet Grettes arbeidslivsavdeling

Etter to høringsrunder over to år og stadige (men mulig grunnløse) forventninger om at den snart ville komme, har man innimellom følt seg hensatt til Beckets stykke «Mens vi venter på Godot» som nettopp handler om endeløs venting på den litt diffuse skikkelsen Godot. Én av replikkene herfra lyder: «Jeg skal hilse fra Godot og si at han kommer ikke i kveld, men sikkert i morgen».

Men mens Becketts stykke er bygget over en uhyre enkel scene (to menn som venter), er revidering av noe så praktisk som byggherreforskriften, en mer kompleks greie. Og er det bra det som kommer, så var det verdt ventingen.

Hva kan vi så vente oss? Basert på høringsrundene kan vi trolig vente oss en del av dette:

* En gjennomgående endring i flere bestemmelser for å få bedre frem viktigheten av at byggherren tilrettelegger for kommunikasjonsflyt mellom aktørene. - Det er bra fordi god kommunikasjon er en helt nødvendig forutsetning for å få oversikt over risikoforholdene i prosjektet og kunne sette inn relevante tiltak.

* En plikt for byggherren til ikke bare å sette av tilstrekkelig tid, men også dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes. - Forslaget ble fremsatt av BNL og i lys av tvisten mellom Veidekke og Statens vegvesen om veiprosjektet E39 Svegatjørn-Rådal. Veidekke mente Statens vegvesen som byggherre hadde avsatt altfor kort byggetid og derfor brutt byggherreforskriften, i tillegg til at byggherren derav ikke kunne kreve dagbøter på opp mot 230 millioner kroner. Veidekke tapte saken i tingretten i februar, men har anket. Mange entreprenører har applaudert forslaget om dokumentasjon av tidsvurderingene, fordi dette kan gi byggherren et incentiv til å faktisk foreta en konkret vurdering av hva som vil være en realistisk og sikker tidsbruk.

* En klar regel om at verken KP, KU eller byggherrens representant kan utpekes fra de utførendes side. - En slik endring er overmoden.

* Ikke lenger krav om at KU skal ha praktisk erfaring. - En del er skeptisk til en slik endring, men beroliges nok ved at endringen erstattes av et krav om «nødvendig kompetanse for å følge opp aktuelle risikoforhold i prosjektet». Dagens krav om praktisk erfaring er uansett vanskelig å anvende; for må du ha stått i gropa eller holder det å ha hatt en operativ skrivebordsrolle?

* Ikke lenger krav til byggherren om å kreve HMS-system hos de utførende. - Dette kan umiddelbart virke vel ettergivende, men må sees i lys av at HMS-egenerklæringene av og til ikke er verdt papiret de er skrevet på og dermed inngir falsk trygghet. Dessuten følger kravet uansett av internkontrollforskriften. Kravet om at de utførende skal innarbeide relevante deler av byggherrens SHA-plan i sin internkontroll vil også fortsatt bestå, og dette forutsetter et oppegående HMS-system hos de utførende.

* Et forslag om å fjerne «koordinator» fra bestemmelsen som angir hvem som skal ha plikter etter forskriften (dagens § 3). - Så lenge man fortsatt mener koordinator skal kunne gjøres strafferettslig ansvarlig for brudd på forskriften, vil den foreslåtte endringen etter min mening kunne skape unødig uklarhet. For å unngå slik uklarheter og mulig ansvarspulverisering burde derfor koordinator fortsatt nevnes blant forskriftens pliktsubjekter. Dette virker også sunt skjerpende på alle som lever godt på koordinatoroppdrag.

* Terskelen for forhåndsmelding senkes fra hhv. 30 virkedager/500 dagsverk til 15 virkedager/250 dagsverk. En halvering av terskelen vil innlemme flere prosjekter i ordningen og kunne gi bedre oversikt over blant annet ROT-markedet.

Så får vi se hva som åpenbarer seg de neste dagene. For signalene er stadig at ny byggherreforskriften kommer innen 1. juli. Hvis den da ikke - som Beckets Godot - kommer … senere.