Dmitrij Minasow. Foto: Svanhild Blakstad

Innlegg: I utviklingsfronten på miljødeklarasjoner og BIM

Livsløpsvurderinger (LCA) av bygg er blitt en viktig konkurranseparameter, der produktenes miljødeklarasjoner (EPD) er del av beslutningsgrunnlaget. Offentlige og private byggherrer har en tydelig målsetting om å forbedre klimafotatrykket i sine prosjekter, det synes vi er bra. 

Dmitrij Minasow

Avdelingsingeniør
Betongelementforeningen

Utfordringen er kompleksiteten i beregningene som skal gjennomføres, i tillegg må man bestemme seg for hvordan en gjør benchmarking på forbedringen – hva måler man i forhold til? Konsekvensen og usikkerhet kan lede til at man ser etter en "quick fix". Selv om man vet at det ikke er mulig å forenkle en kompleks og prosjektspesifikk LCA ved å for eksempel basere seg på generiske verdier, ser vi ofte at det er tilfellet.

Hvordan kan man egentlig gjøre dette på en mer produktiv måte? Vi vet ikke hele svaret, men en del av svaret er helt sikkert å sette et stort rødt kryss over "quick fix". Vi tror også at en del av svaret er å tilrettelegge data fra EPD bedre, slik at det blir en mer sømløs integrasjon mot BIM i prosjektene. BIM teknologien representerer en mulighet for bedre informasjonsoverføring i prosjektet, nettopp dette kan utnyttes for å få til en sømløs overføring av data fra EPD til BIM modellen. Dette betyr at bestiller og leverandør kan i samarbeid optimalisere bygget mer effektivt. Selv om import av EPD data til BIM modellen ikke er en livssyklusvurdering i seg selv, er det et kvantesprang som forkorter tids- og ressursbruk frem mot en LCA for byggeprosjektet.

Prosjektet "Broen mellom EPD og BIM" industrialiserer datautvekslingen og vil kunne gi mer presise miljødata tidligere i prosjektet. Med prosjektspesifikke EPD, der viktige faktorer som transportavstander er med, vil feilkildene bli færre og antall snarveier reduseres. Bestiller vil på den måten kunne vurdere prosjektspesifikke BIM modeller med tilhørende klimaregnskap basert på EPD som en konkurranseparameter.

I dag er betongelementbransjen kommet lengst med utvikling av denne integrasjonen. Bedriftene leverer tilbud ved hjelp av BIM og utvikler fortløpende EPD for sine produkter på LCA.no. På den måten er forutsetningene til stedet for å kunne være i utviklingsfronten. Integrasjonen er i utviklingsfasen og vil lanseres på Betongindustridagene 2019.