Nicholas Klokholm, distriktssjef for Norden, Baltikum og Polen i Autodesk Construction Solutions. Foto: Autodesk Construction Solutions
Nicholas Klokholm, distriktssjef for Norden, Baltikum og Polen i Autodesk Construction Solutions. Foto: Autodesk Construction Solutions

Innlegg: Er fire dagers arbeidsuke en drøm eller en mulig realitet for byggebransjen?

Det har lenge vært snakk om en fire dagers arbeidsuke med full lønn. Ideen er nå nærmere en realitet, og i januar ble det lansert et pilotprosjekt i Storbritannia. Piloten pågår parallelt med tilsvarende prosjekter internasjonalt, og i samarbeid med forskere og tenketanker. Målet er å se nærmere på den mulige nytten av en forkortet arbeidsuke, for både bedrifter og ansatte.

Innlegg av:

Nicholas Klokholm, distriktssjef for Norden, DACH, Frankrike, Italia Spania og Øst-Europa hos Autodesk Construction Solutions

For mange bedrifter og arbeidstakere oppleves konseptet med den tradisjonelle femdagersuken noe utdatert. Perioden med pandemi, der mange hadde hjemmekontor og en mer balansert hverdag, har økt fokuset på produktivitet fremfor mengden tid brukt på arbeidsplassen. Henry Ford, som skapte systemet med en 40-timers arbeidsuke fordelt på fem dager, innså allerede på starten av nittenhundretallet at lengre arbeidstid bare ga en liten økning i produktiviteten. Tall som er relevante også i dag, selv om en gjennomsnittlig arbeidsdag i våre dager naturligvis er kortere enn på tampen av den industrielle revolusjonen.

Mange hevder, med rette, at selskaper i for eksempel produksjons- og byggebransjen ikke innehar det samme modenhetsnivået for en fremtid med kortere arbeidsuke. Forsøk gjennomført av selskaper som Microsoft, Deloitte og KPMG har fokusert på å innføre færre arbeidstimer for kontorstillinger. Spørsmålet er hvordan dette vil fungere for arbeidsplasser hvor det ikke er normalt å tilbringe arbeidsdagen bak en pult? Skal en fire dagers uke virkelig komme alle til gode, må den være inkluderende.

En overbelastet bransje

Byggebransjen er en notorisk overarbeidet sektor. En stor del av arbeidet pågår ute på byggeplasser og det måles ofte tid på jobb fremfor produktivitet. Denne kulturen strekker seg fra byggeplassen til kontoret hvor også mange ansatte jobber mer enn 40 timer i uken. I 2018 gjennomførte Construction News undersøkelser som fant at både bygnings- og kontorarbeidere rapporterte en «usunn kultur» med lang arbeidstid. Overbelastningen fører også til både helse- og sikkerhetsproblemer i bransjen vår. Lang arbeidstid gjør at mange arbeidere er slitne, både fysisk og psykisk, og lider av søvnmangel. Disse faktorene kan føre til arbeidsulykker, samt påvirke helsetilstanden på lengre sikt.

Ser vi til Storbritannia og undersøkelser rundt psykiske problemer kan UK Health and Safety Executive anslå at over en fjerdedel av arbeidsrelaterte sykdommer i byggebransjen er relatert til stress, depresjon og angst. Drar vi til vår nabo i øst viser en undersøkelse fra Centre for Occupational and Environmental Medicine i Stockholmsregionen at byggebransjen er på tredjeplass blant de med høyest risiko for misbruk av blant annet alkohol.

Men hva kan en fire dagers arbeidsuke gjøre med alt dette? Og kanskje enda viktigere, hvordan kan en forkortet arbeidsuke introduseres når vi opplever et konstant press på økt produktivitet?

Netto positivt for produktiviteten

Vi vet at bedre helse hos ansatte og lavere tretthetsnivå fører til færre ulykker, færre sykedager og mer arbeid – som igjen betyr høyere produktivitet. Og skulle vi ta det et steg videre, vil en dreining av bransjens fokus fra arbeidstid til resultater medføre en endring i vårt syn på hele arbeidets innretning. Hvis dette da understøttes av forretningsmodeller som muliggjør en slik tilnærming, kan det medføre en forkortet arbeidsuke også for de som jobber i produksjon.

Siden oktober 2021 har entreprenørselskapet Multiplex, med virksomhet over hele verden, tilbudt ansatte muligheten til en firedagers arbeidsuke i et nytt initiativ for fleksibelt arbeid. Deres håp er at dette også vil bidra til å bedre likestillingen i bedriftene deres. At andre entreprenører som McAlpine, Skanska og Wilmott Dixon tar lignende initiativ viser behovet for en mer likestilt bransje, og at store aktører innser at dette også kan være med på å løse utfordringene med å rekruttere og beholde nye talenter i bransjen. En fire dagers uke vil gjøre arbeid i byggebransjen mer attraktivt for nyansatte, redusere den fysiske og psykiske belastningen på eldre arbeidstakere – noe som igjen betyr færre førtidspensjoneringer – og gjøre det lettere for kvinner å komme inn i bransjen, siden arbeidet bedre kan forenes med familielivet.

Fremtiden er her

En økt bruk av digital teknologi og overgangen til 3D-verktøy og BIM gjør at vi nå har mulighet til å endre tankesett og erstatte gamle metoder. Økende bruk av prosjektstyringsprogramvare både på byggeplassen og på kontoret gjør at vi nå kan koble oss til byggeplassen raskt, enkelt og, kanskje enda viktigere, fra hvor som helst. Dette åpner for flere roller i bransjen for de som kan ha behov for å jobbe mer fleksibelt, samt gjør det lettere å få sammen livspuslespillet.

Tid som går tapt i å lete etter eller vente på manglende informasjon vil snart være et tilbakelagt kapittel. Dette, kombinert med mer innovative prestasjonsbaserte forretningsmodeller, vil være transformativt for bransjen. Det kan faktisk hevdes at en forkortet arbeidsuke mest sannsynlig vil ha større og bredere fordeler på byggeplassen enn på kontoret. Med et sterkere fokus på balanse mellom arbeid og privatliv, i kombinasjon med digitale verktøy som gjør dette mulig, er vi ved et vendepunkt når det gjelder å endre synet på hvordan vi jobber i bransjen vår. Så nå er ikke spørsmålet lenger hvordan, men når.