Tor Inge Hjemdal. Foto: Eirik Evjen, DOGA

Innlegg: DOGA krever helhetlig vurdering før endringer vedtas

Virkemiddelapparatet blir ikke nødvendigvis mer brukervennlig av å svekke aktøren som fremfor noen har spesialisert seg på brukersentrering.

Tor Inge Hjemdal

Administrerende direktør
DOGA

Regjeringen er midt i en omfattende gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Design og arkitektur Norge (DOGA) er positiv til områdegjennomgangens mål, som blant annet er et mer brukervennlig virkemiddelapparat, mest mulig effekt av virkemidlene, ryddige grenseflater og avklarte roller, effektiv organisering og styrket kompetanse hos virkemiddelaktørene.

Områdegjennomgangens begrensninger
Mandatet for områdegjennomgangen er begrenset til næringsrettede virkemidler. Som en konsekvens av dette har gjennomgangen kun sett på en fjerdedel av DOGAs virke, nemlig DOGAs satsing på designdrevet innovasjon rettet mot næringslivet. Dette innebærer at DOGAs betydelige satsinger rettet mot offentlig sektor og privat-offentlig samarbeid ikke er vurdert. Det samme gjelder vårt arbeid innen arkitektur og byutvikling. Sistnevnte krever svært tett samarbeid mellom offentlig sektor og privat næring. Den kompetansen DOGA har på hvordan fysiske omgivelser bidrar til økt innovasjonsgrad og verdiskapning, og kobling mellom næringsutvikling og byutvikling, er unik i virkemiddelapparatet.

Svekket kompetanse og tapte synergier
Ifølge rapporten kan DOGAs kompetanseprofil og viktige synergier gå tapt ved å splitte porteføljen, og det foreslås derfor at DOGA – som helhet – overføres til Innovasjon Norge, og at vi ikke blir delt opp i mindre deler. Vi er enige i rapportens konklusjon om viktigheten av å bevare et samlet DOGA. Likevel er vi svært bekymret for hvordan vår ikke-næringsrettede portefølje vil ivaretas og styrkes dersom vi overføres til Innovasjon Norges satsing på forretningsdrevet innovasjon. Vi tror at DOGAs rolle som tverrsektoriell endringsagent vil forvitre i den foreslåtte organiseringen. En slik strukturell endring vil gjøre det motsatte av det uttalte målet med områdegjennomgangen, nemlig å styrke kompetansen hos virkemiddelaktørene.

Noe av kjernen i DOGAs virke handler om nyskapning på tvers av fag og nye løsninger på tvers av siloer. Dette kjennetegner både hvordan vi er organisert internt og hvordan vi jobber for å stimulere til innovasjon eksternt. Det er vår overbevisning at de beste løsningene krever bidrag fra ulike fag. Silotenkning og lite helhetlig brukerfokus hindrer virksomheter i å levere gode brukeropplevelser. I en digital verden med jevn strøm av tilbakemeldinger fra brukere og kunder, er det viktigere enn noen gang med kontinuerlig tilpassing av produkter og tjenester. Silotenkning og fagretninger med liten bevissthet om hverandre er til hindring for innovasjon. I DOGA er synergiene mellom våre satsinger på innovasjon i offentlig sektor og innovasjon i næringsliv helt avgjørende. Det er med bakgrunn i dette at vi frykter både en splittelse av vår portefølje og en flytting av vår ikke-næringsrettede portefølje til en næringsrettet virksomhet som Innovasjon Norge.

Innovasjon i et bredere perspektiv
DOGA jobber med en bredere tilnærming til innovasjon enn den som legges til grunn i områdegjennomgangen. Med bakgrunn i vårt mandat om å fremme innovasjon både i offentlig og privat sektor, arbeider DOGA med brukersentrert innovasjon og verdiskapning i et samfunnsperspektiv. Det vil si ikke bare med fokus på kunde og marked, men også på brukeren eller innbyggeren i en helhet, med samfunnsmessig og bærekraftig verdiskapning som mål.

På samme måte som DOGA ikke bare jobber med innovasjon ut ifra et næringsperspektiv, så dreier både design og arkitektur om noe mer enn næringsrettet innovasjon. Brukervennlige offentlige tjenester, bærekraftige løsninger, arkitektur som fremmer folkehelse, byer som bidrar til inkludering, steder som stimulerer til nye arbeidsplasser. Et fokus bort fra design, arkitektur og byutvikling i et samfunns- og næringsperspektiv over på et mer ensartet fokus på innovasjon i et næringsperspektiv vil svekke mye av det viktige og virkningsfulle arbeidet vi gjør.

DOGA er først og fremst et kompetansevirkemiddel
DOGA er kunnskapsdrevet, eksperimenterende og lærende. Vi er i liten grad bundet av for eksempel tunge finansieringsordninger. Vi er effektive, lite byråkratiske, svært lite tungrodde og et samlingspunkt for en rekke aktører og fag. Videre gjør DOGAs uavhengige posisjon og eierform oss til en aktør som lettere kan jobbe med nye typer utfordringer, inkludert flokete og komplekse problemfelt. Både faglig og samfunnsøkonomisk vil det være mest hensiktsmessig at DOGA fortsetter å ivareta hele sitt mandat og oppdrag, som et felles kompetansevirkemiddel for privat og offentlig sektor, organisert som en autonom enhet.

Ja til mer samarbeid!
DOGA arbeider allerede sammen med en rekke av virkemiddelaktørene, vi er positive til mer og tettere samarbeid og bidrar med glede i arbeidet fremover for å gjøre virkemiddelapparatet mer brukervennlig, mer virkningsfull og mer effektiv. Et styrket samarbeid kan for eksempel innebære felles systemer, felles portal for virkemiddelapparatet, store og små samarbeidsprosjekter, bedre rutiner for kunnskapsutveksling, og så videre.