In gen mørke skyer for kongeriket Norge

Norsk økonomi er fortsatt inne i en konjunkturoppgang. Sysselsettingsveksten har så langt vært moderat og arbeidsløsheten er bare i beskjeden grad blitt redusert, melder SSB.

Vi venter lavere ledighet fremover også en tid etter at konjunkturtoppen blir nådd rundt kommende årsskifte. Den moderat lave lønns- og prisveksten ventes å holde seg også i tiden fremover, selv om inflasjonen trolig tar seg noe opp gjennom de første par årene. Moderate konjunkturbevegelser Sterk økning i petroleumsinvesteringene, en meget ekspansiv pengepolitikk, positive impulser fra finanspolitikken og en svak internasjonal konjunkturoppgang, er faktorer bak inneværende oppgang. Vi venter, som i våre tidligere konjunkturrapporter, at vekstimpulsene fra utlandet svekkes fra kommende årsskifte omtrent samtidig med at petroleumsinvesteringene begynner å avta. Uten vesentlige nye ekspansive impulser fra penge- eller finanspolitikken vil veksten i aktiviteten da normaliseres og etter hvert falle litt under trendvekst. Fra slutten av 2007 kommer norsk økonomi inn i en beskjeden lavkonjunktur. Høye oljepriser, som vi venter vil være et varig trekk fremover, vil bidra til sterk vekst i petroleumsfondet. Dette gir grunnlag for en mer ekspansiv finanspolitikk enn tidligere antatt. Fra og med 2008 bidrar dette sammen med bedrede internasjonale konjunkturer til en ny konjunkturoppgang gjennom 2009. Økende inflasjon? Konsumprisveksten var svært lav i begynnelsen av 2005, men kan nå se ut til å kunne være på vei opp. Den senere tids styrking av krona skaper imidlertid usikkerhet knyttet til utviklingen fremover. Med en importveid svekkelse av krona til et nivå i 2007 på linje med gjennomsnittet i 2004, vil inflasjonen ifølge våre anslag komme oppe i om lag 2,5 prosent. Skulle dagens valutakurser holde seg i lengre tid, er det nærmest utelukket at inflasjonsmålet nås, selv innenfor en tre års horisont, skriver SSB. Denne meldingen er allerede blitt kommentert av flere. Ut i fra dette kan man konkludere med at renten fortsatt vil holde seg på et rekordlavt nivå i flere år fremover.