Bak fra venstre: May Bente Hiim Sindre, prosjektleder i Statens vegvesen, Tom Heldal Larsen i byggeleder i Statens vegvesen, Dan Granerud, prosjektsjef i Implenia Skandinavia, Ole Konrad Haug, distriktssjef for Sør-Norge i Isachsen. Foran fra venstre: Petter A. Vistnes, administrerende direktør i Implenia Skandinavia, Svein Røed, prosjektdirektør, Statens vegvesen, Anders Høiback, divisjonsdirektør i Isachsen.

Implenia-Isachsen signerte kontrakten for E16 Sandvika-Wøyen

Implenia Norge har i arbeidsfellesskap med Isachsen Anlegg AS signert kontrakt med Statens vegvesen Region øst om arbeid med ny E18 fra Sandvika i Bærum. 

Totalt var det fire entreprenører som leverte inn tilbud.

E16 er hovedferdselssåren mellom Oslo og Bergen. I Bærum kommune går E16 fra E18 i Sandvika til Sollihøgda. Strekningen gjennom Bærum er delt i tre parseller: Sandvika–Wøyen som denne entreprisen er en del av, Wøyen–Bjørum som ble åpnet i 2009, og Bjørum–Skaret hvor reguleringsplan ble vedtatt sommeren 2013.

Strekningen E16 Sandvika–Wøyen er ca. 3,5 km lang og har en trafikkmengde på 35.000 i årsdøgntrafikk. Veien har i dag ett kjørefelt i hver retning og en fartsgrense på 70 km/t. Strekningen er delt i to entrepriser: Entreprise E01 Bjørnegårdtunnelen, som hadde byggestart høsten 2014, omfatter strekningen fra Sandvika til Bærumsveien og denne entreprisen, E02 Rud–Vøyenenga omfatter resten av parsellen.

Entreprisen omfatter gjennomgående E16 fra dagens kryss ved Bærumsveien til Vøyenenga med lengde på ca. 1330 m og med tilhørende støyskjerm, kryss ved Bærumsveien inkludert flytting av bussholdeplasser og midlertidig ombygging av lokalveier, kryss ved Lommedalsveien inkludert forlengelse av Lommedalsveien, åpning av Dælibekken herunder flytting av gang- og sykkelveier, bru/kulvertarbeider og VA-omlegging, samt midlertidig og permanent belysningsanlegg og bygningsmessige arbeider for tekniske anlegg. I tillegg inngår bygging av ny kontrollstasjon for politi/kjøretøykontroll ved E16 på Økri med beliggenhet ca. 2 km nord for Vøyenenga.

Prosjektet blir utfordrende på grunn av nærhet til det vernede Sandviksvassdraget, nærhet til høyspentlinjer i luftspenn over strekningen, kontinuerlig trafikkavvikling inkludert gang- og sykkelveier under prosjektutførelsen, samt flomutsatte områder langs Isielva, Lommedalselva og Sandvikselva.

Kontraktsummen er på rundt 690 millioner kroner. Implenia vil ha hovedansvaret for betongarbeidene mens Isachsen vil ha hovedansvaret for grunnarbeidene. Fordelingen i arbeidsfellesskapet blir 50-50. Arbeidene vil starte opp i løpet av oktober 2015, med ferdigstillelse av denne strekningen planlagt til desember 2019.

Strekningen Rud–Vøyenenga i Bærum. Ill: Statens vegvesen.