Jan Eldegard Hjelle

Høye ambisjoner etter forhandlingene i Katowice

Norge meldte seg inn i en koalisjon med høye ambisjoner og må tenke nytt for å på plass nye klimaplaner etter møtet i Katowice i Polen. 

Jan Eldegard Hjelle

Daglig leder
FABEKO

Vi kan være enige eller uenige i konklusjonene fra møtet men for å nå de høye ambisjonene om å bremse klimaendringene, må vi evne å ha flere tanker i hodet på en gang. Like viktig som å begrense klimaendringene er det å bygge for de klimaendringene som kommer. Det må ikke oppfattes som tabu å snakke om begge deler.

For byggebransjen er det minst tre parallelle spor som må følges. Vi må redusere klimagassutslipp samtidig som vi må utvikle teknologien rundt karbonfangst. Et stadig villere og våtere klima fører også til at vi må bygge mer klimarobuste bygg og anlegg som holder lenge og med dette reduserer miljøbelastningene.

Karbonfangst er nødvendig

Sementindustrien jobber etter målet om klimanøytral betong innen 2030 og fangstanlegget for CO 2 ved Norcems fabrikk i Brevik er et grensesprengende pilotanlegg med stort internasjonalt potensiale. Olav Øye, rådgiver for karbonfangst og -lagring i Bellona, mener det er helt nødvendig at regjeringen går inn for flere slike fangstanlegg for CO 2. Norge og resten av verden må ned mot nullutslipp av klimagasser i løpet av de neste tiårene. Det blir umulig å få til dette uten karbonfangst, sier Øye. I framtiden kan vi ha en sementproduksjon som er 100% basert på biobrensel og klimanøytrale energikilder og at det fanges CO 2 i produksjonen på sementfabrikken. Utslipp fra biologisk nedbrytning vil dermed bli redusert. På denne måten vil sementproduksjon bidra til å redusere innholdet av CO 2 i atmosfæren.

CO 2-opptak i skog er et annen metode for fangst av klimagass. Denne metoden forutsetter imidlertid at skogen får stå i fred uten hard hogst. Gjermund Andersen som er styreleder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, skrev i et innlegg i Aftenposten på julaften i fjor at det er en misoppfattelse at skogen bør hugges som et effektivt klimatiltak. For at skogene skal bidra i klimasammenheng, må det kreves forlenget omløpstid. Vanligvis hugges skog når den er mellom 60 og 100 år, men det er bestemt ut fra økonomiske vurderinger for skogeierne. Så lenge trærne står på rot, utgjør de et viktig karbonlager. Desto lenger de står – desto bedre.

Dersom norske politikerne vil sette i gang strakstiltak for å støtte vedtakene i «High Ambition Coalition» i Katowice, anbefaler vi følgende veier for å fange CO 2:

- Sett fart i byggingen av fangstanlegg for CO 2 hos Norcem slik at norsk betong kan bli klimanøytral innen 2030

- Stopp skadelig flatehugst av skog og sørg for forlenget omløpstid slik at skogen kan bidra til å forsinke klimaendringene

Møtet i Katowice hadde som mål å komme fram til regler for hvordan utslipp skal måles og kontrolleres. Dette kom de for en stor del til enighet om. Neste stopp i forhandlingene er et møte i FN i september neste år. I mellomtiden må Klima- og miljøminister Ola Elvestuen følge opp her hjemme og lytte til industriens forslag til løsninger. Norge er ett av landene som har gått foran i gruppa i FN med det utfordrende navnet «High Ambition Coalition». Regjeringen har altså i praksis et halvår på å få nye og enda mer innovative planer på plass. Betongbransjen har flere interessante løsninger.