HMS-innsatsen gir resultater

HMS-arbeidet skal trumfe alle andre forhold og vurderinger på en byggeplass - og stadig oftere ser vi at dette faktisk også skjer i praksis - og ikke bare er noe man diskuterer og snakker om på hovedkontoret og i styremøtene.

HMS-statistikken viser en tydelig tendens – antall skadde på norske byggeplasser går nedover – noe det har gjort jevnt og trutt over lang tid. Et stadig høyere fokus på tematikken, mer bevisste byggherrer og entreprenører, arbeidere som tar dette alvorlig, mer moderne hjelpemidler er alle faktorer som bidrar til dette.

I lag tid har altså tingene blitt stadig bedre – men antall drepte har dessverre vært relativt stabilt – men også her kan vi nå være vitne til en endring. I fjor omkom fire personer på jobb i byggenæringen, noe som er lavt sett i et historisk perspektiv. Tallet har ligget et godt stykke over dette i mange tidligere år. Nå skal man selvsagt ikke ta ett år alene og si dette er en varig trend – og i år er ikke utviklingen god nok.

Noe av dette kan være tilfeldigheter – og ting kan raskt endre seg. Vi håper likevel at utviklingen vi har sett det siste halvannet året kan være begynnelsen på en endring innen statistikken også for de aller mest alvorlige ulykkene. At dette har skjedd i en periode hvor vi har opplevd tidenes oppgang i aktivitetsnivået er selvsagt også viktig å ta med seg når man skal se på utviklingstrekkene.

Det er flere årsaker til at det går stadig bedre innen HMS-arbeidet. Hovedårsaken er likevel det økte fokuset på HMS gjennom hele verdikjeden. Vi har aktive byggherrer som setter strenge krav – og som faktisk følger opp brudd på kravene. Vi har også entreprenører som responderer på disse kravene og som stadig oftere setter seg i førersetet når det gjelder HMS-arbeidet gjennom strenge interne krav til både egne ansatte og underentreprenører samt øvrige innleide. Mens man tidligere kanskje fikk en liten påpakning om ikke kravene ble fulgt, får det nå lagt mer alvorlige konsekvenser. Vi ser også at arbeiderne ute på byggeplassen har en helt annen holdning til HMS enn tidligere – noe som blant annet kommer tydelig frem når det gjelder innrapporterte uønskede hendelser rundt om på landets byggeplasser.

Nå er det faktisk slik at HMS-arbeidet kommer i første rekke, mens dette tidligere kun var noe som sto på oppslagstavlene eller ble diskutert andre steder enn ute på byggeplassene. Vi ser også at HMS-kravene nå er ytterligere tydeliggjort i konkurransene mellom de ulike partene, der nettopp konsekvenser fremheves tydeligere enn før. Vi skal heller ikke undervurdere hva de stadig mer moderne tekniske hjelpemidler har å si for utviklingen – nye maskiner og utstyr samt systemløsninger bidrar positivt.

Den stadig økende bevisstheten rundt HMS-arbeidet viser også tydelig igjen rundt påmeldingen til HMS-konferansen. Deltakerantallet har økt raskt. Man startet opp konferansen for elleve år siden, med 56 deltakere. Onsdag og torsdag denne uken går 2019-utgaven av stabelen på Lillestrøm – med rundt 500 deltakere. Dette er selvsagt et meget høyt tall, uansett type konferanse – og er en av de aller største samlingsplassene i den norske byggenæringen i løpet av året. Dette er selvsagt meget positivt og viser hvilken viktighet og interesse det er rundt denne samlingen og temaet den representerer.

Arbeidet som gjennom de senere årene er gjort etter signeringen av charteret for en skadefri byggenæring via opprettelsen av Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA), viser også byggenæringens felles eierskap til HMS-arbeidet. Man skal ikke konkurrere på HMS – dette er en felles bransjeutfordring der mest mulig informasjon må deles for å heve hele næringen. Dette har man også klart å få til – og viser at informasjonsutveksling rundt alvorlige ulykker brer om seg – og at stadig flere engasjerer seg aktivt inn mot SfS-samarbeidet.

Nå er det ekstremt viktig at det strenge fokuset mot HMS-arbeidet forsetter. Her må man hele tiden ha fullt fokus – og mister man noe av oppmerksomheten kan det fort gå galt. Det er også viktig å understreke at selv om utviklingen går i riktig retning, skjer det hvert eneste år altfor mange alvorlige ulykker. Byggenæringen kan være et farlig sted å arbeide om man ikke tar sine forholdsregler. Det dukker relativt ofte opp såkalte «skal-bare-ulykker». Mister man fokus og ikke hele tiden arbeider med HMS i bakhodet – vil det gå galt – noe det også fortsatt gjør for ofte. Hver ulykke er en for mye – og hver eneste dødsulykke er en tragedie – og det er mange som blir påvirket av disse ulykkene. Hele næringen må derfor ha fullt trøkk rundt dette arbeidet, og de dyktige må bli enda flinkere til å dra med seg de som henger etter. Forhåpentligvis vil HMS-konferansen denne uken være med på å bidra ytterligere til denne felles bransjedugnaden.