Illustrasjonsfoto: Nicolas Tourrenc

Hever standarden for arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver skal jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet, i samarbeid med sine ansatte. Den første internasjonale standarden for arbeidsmiljø, som ble lansert tirsdag, skal være et nyttig verktøy i dette arbeidet.

De norske ekspertene som har bidratt til standarden, representerer et bredt spekter av organisasjoner og alle partene i arbeidslivet har medvirket. LOs andre nestleder Roger Haga Heimli peker på internasjonal solidaritet som en viktig drivkraft for deres deltakelse i utformingen av verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø.

– I flere land blir fagforeninger sett på som fiender av bedriften og du kan miste jobben for å organisere deg. For oss er det viktig å dele erfaringer og kunnskap om det norske trepartssamarbeidet. Medbestemmelse er tatt inn som en del av standarden, og det er viktig, sier Heimli.

Systematisk forbedring
Forholdene for norske arbeidstakere er gode sammenliknet med resten av Europa, viser den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen. Norske arbeidstakere er stort sett friske og trygge på jobb. Likevel kan standarden ISO 45001 være et nyttig verktøy også på norske arbeidsplasser, blant annet for å møte krav i lovverket.

Jacob Mehus. Foto: Standard Norge

– Den nye standarden vil kunne hjelpe oss å jobbe mer systematisk med arbeidsmiljø og ivareta de høye kravene i Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Lønnsomhet
Å kontinuerlig jobbe med forbedring av arbeidsmiljøet kan ha økonomiske fordeler også, påpeker avdelingsdirektør Berit Bakke i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

– Forskning viser at det lønner seg å investere i arbeidsmiljø. For hver investert krone, får du igjen det dobbelte i form av lavere sykefravær og økt produktivitet, sier Bakke.

Hun viser til at seks av ti legemeldte sykefraværsdagsverk skyldes muskel- og skjelettplager og psykiske plager. Nærmere halvparten av alle som rapporter om slike plager, oppgir at plagene helt eller delvis skyldes jobben, og internasjonale og nyere norske studier viser at både psykososiale og mekaniske faktorer i arbeidsmiljøet spiller en vesentlig rolle.