– Det er viktig for regjeringen å bidra til at toget blir mer attraktivt for pendlere inn og ut av de største byene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Her skal jernbanemilliardene brukes

Regjeringen foreslår omtrent 11,2 milliarder kroner i jernbaneinvesteringer i 2015.

Det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding i forbindelse med presentasjonen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015.

– Det er viktig for regjeringen å bidra til at toget blir mer attraktivt for pendlere inn og ut av de største byene. I 2015 starter arbeidene med å bygge Follobanen, det største fastlandsprosjektet i Norge de kommende årene. Sammen med de andre utbyggingsprosjektene på InterCity-strekningene skal Follobanen gi et mye bedre togtilbud på Østlandet. Vi bygger også nye jernbanespor i Trondheim og Bergen og nye perronger på Jærbanen. Dette skal gi pendlerne i disse byområdene en enklere reisehverdag, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen foreslår nær 11,2 milliarder kroner til investeringer på jernbanenettet i 2015, en økning på nær 13 prosent sammenliknet med budsjettet som regjeringen Stoltenberg II la fram for 2014, heter det i pressemeldingen.

Her skal samferdselsmilliardene brukes.

Store prosjekter

Vel 7,9 milliarder kroner er satt av til å starte eller videreføre byggingen av større prosjekter på jernbanenettet i 2015. Dette sikrer blant annet rasjonell utbygging av dobbeltspor på InterCity-strekningene på Østlandet, dobbeltspor på Trønderbanen og ny Ulriken tunnel på Vossebanen. Blant de største investeringene i 2015 er:

• Nær 3,14 milliarder kroner til nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski (Follobanen). Midlene skal blant brukes til starte arbeidene det nye dobbeltsporet og til å fullføre utvidelsen av parkeringskapasiteten for tog på Ski stasjon. Prosjektet omfatter blant annet 22 kilometer med nytt dobbeltspor, inkludert 19,5 kilometer i tunnel som skal bygges i to løp, og en stor ombygging av Ski stasjon. Dobbeltsporet skal tilrettelegges for hastighet opptil 250 km/t og er planlagt ferdig i desember 2021. Alt i alt har dette en kostnadsramme på 27,6 milliarder kroner.

• Vel 1,32 milliarder kroner til å videreføre prosjektet Holm-Holmestrand-Nykirke på Vestfoldbanen. Prosjektet omfatter blant annet 14,1 kilometer med dobbeltspor. Nye Holmestrand stasjon bygges i fjellet, med heis opp til Holmestrandplatået. Stasjonsområdet vil få to spor til plattform og to gjennomgående spor som er tilrettelagt for hastighet opptil 250 km/t. Arbeidene startet i 2010 og er planlagt ferdig høsten 2016. Prosjektet har en kostnadsramme på om lag 6,6 milliarder kroner.

• Nær 1,48 milliarder kroner til å videreføre prosjektet Farriseidet-Porsgrunn på Vestfoldbanen. Dobbeltsporet på den 22,8 kilometer lange strekningen omfatter sju tunneler på til sammen 14,5 kilometer. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn vil bli redusert fra 34 minutter til 12-16 minutter, avhengig av den framtidige ruteplanen for Vestfoldbanen. Prosjektet startet i 2012 og er planlagt ferdig sommeren 2018. Kostnadsrammen er på om lag 7,1 milliarder kroner.

• 960 millioner kroner til dobbeltspor på strekningen Langset-Kleverud på Dovrebanen. Jernbaneprosjektet er en del av fellesprosjektet med utbyggingen av firefelts E6 langs Mjøsa. Arbeidene på den 17 kilometer lange strekningen startet i 2012, og dobbeltsporet skal etter planen tas i bruk i oktober 2015. Jernbaneprosjektets andel av kostnadsrammen er på om lag 5,3 milliarder kroner.

• Til sammen 390 millioner kroner til bygging av nytt løp i Ulriken tunnel og til planlegging av dobbeltspor på strekningen Bergen stasjon–Fløen på Vossebanen. Disse to delprosjektene vil til sammen gi en mer fleksibel trafikkavvikling inn og ut av Bergen og økt kapasitet for både person- og godstransport. I 2015 er 375 millioner satt av til å videreføre delprosjektet Ulriken tunnel. Det har en lengde på 10,6 kilometer, med om lag 8 kilometer i et nytt enkeltsporet tunnelløp. Arbeidene startet i 2014 og er planlagt ferdig i 2018. Byggingen av nytt tunnelløp har en kostnadsramme på om lag 3,2 milliarder. kroner.

• 155 millioner kroner til å videreføre prosjektet Hell-Værnes på Trønderbanen. Prosjektet omfatter bygging av dobbeltspor mellom Hell stasjon og Værnes holdeplass. Inkludert i arbeidene er utskifting av Stjørdalselva bru. Det nye dobbeltsporet vil øke hastigheten og kapasiteten på Trønderbanen, og bidrar til kortere kjøretid mellom Trondheim-Steinkjer. Anleggsarbeidene startet i 2014, og dobbeltsporet skal etter planen tas i bruk i 2017/18. Prosjektet har en kostnadsramme på om lag 732 millioner kroner.

• 226 millioner kroner til dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger på Jærbanen. Dobbeltsporet åpnet for trafikk i 2009, men da med et midlertidig signal- og sikringsanlegg. Nytt signalanlegg skulle opprinnelig være operativt fra juli 2014. Forsinkelser forårsaket av leverandøren av anlegget gjør at det nye signal- og sikringsanlegget settes i drift ved utgangen av juli 2015.

• 65 millioner kroner til nye signal- og sikringsanlegg på Ganddal godsterminal på Jærbanen. Den nye godsterminalen på Ganddal ble åpnet for drift med manuell togstyring uten signalanlegg i januar 2008. Nytt signal- og sikringsanlegg anskaffes sammen med nytt anlegg for dobbeltsporet Sandnes-Stavanger. Det nye anlegget gjør at terminalen kan driftes mer effektivt og fjernstyres sammen med resten av strekningen Ganddal-Stavanger.

• 171 millioner kroner til å gjøre ferdig arbeidet med nytt signal- og sikringsanlegg (ERTMS/ETCS) og fjernstyring på Østfoldbanens østre linje. Dette er et prøveprosjekt for senere utbygging av ERTMS/ETCS på andre strekninger på jernbanenettet. Etter planen skal det nye signal- og sikringsanlegget mellom Ski og Sarpsborg tas i bruk i august 2015.