Foto: SporveienFoto: SporveienFoto: SporveienFoto: SporveienFoto: Sporveien

Her har Grefsenveien i Oslo blitt oppgradert

Siste del av oppgraderingen av Grefsenveien ovenfor Storokrysset i Oslo er ferdig, etter mer enn ett og et halvt år med arbeid på veien.

Arbeidene er ferdig til planlagt tid, til tross for en krevende korona-situasjon, skriver byggherre Sporveien i en pressemelding mandag.

– De fleste av Sporveiens prosjekter utføres i tettbebygde boligstrøk eller bygater. Det betyr utfordringer knyttet til trafikkavvikling og tilgjengelighet for publikum mens vi arbeider. Kun i få tilfeller kan anleggsområdene stenges helt for publikum. I Grefsen- og Kjelsås-området bor det rundt 20.000 innbyggere, og for Sporveien er det viktig å være en god nabo når vi utfører anleggsarbeider i nærheten av der folk bor. Det betyr tett dialog med naboer og andre berørte parter gjennom hele anleggsperioden, sier Per Magne Mathisen, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien.

Omfattende oppgradering

Strekningene i Grefsenveien har fått en omfattende oppgradering med nye trikkeskinner, nystøpt fundamentplate under trikkeskinnene, nye føringsveier for kabler, rør og ledninger, moderne koblingskummer i betong og oppgraderte holdeplasser. Mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass er det i alt byttet trikkespor på en 1,2 kilometer lang strekning. Det er foretatt utskifting av masse, lagt ned en permanent omstøpt rørgate under bakken, og fortauet på deler av strekningen er utvidet, heter det i pressemeldingen fra Sporveien.

– Vi har arbeidet på flere deler av strekningen samtidig for å gjennomføre anleggsarbeidet så hurtig og effektivt som mulig. Det har vært utfordrende å utføre anleggsarbeid på en strekning med mye busstrafikk og annen trafikkavvikling, samtidig som alle private beboere til enhver skal ha tilgang til egen eiendom. Mange naboer nær Grefsenveien har hatt atkomst til egen eiendom direkte ut i veibanen der vi har arbeidet, sier Laila Nilssen i Sporveien, som har vært prosjektleder for oppgraderingen av strekningen mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass.

Bedre kapasitet

Mellom Storo og Disen er det utført omfattende arbeider med utskifting av en nærmere 100 år gammel vannledning med en diameter på 0,9 meter. Denne er blitt erstattet med en ledning på 1,2 meter i diameter.

– Ledningen fra 1920-tallet lå under trikkesporene midt i Grefsenveien og hadde lav kapasitet. Nå er kapasiteten bedret, og vi har fått en ny ledning. På det meste har vi gjennomført gravearbeider ned til 5,5 meter under bakken, forteller Sporveiens Maria Suhr, som er prosjektleder for arbeidene mellom Storo og Disen.

Oppgraderingen av Grefsenveien på strekningene Storo–Disen og Platåveien–Kjelsåsalléen holdeplass er en del av Trikkeprogrammet og en samlet plan for gateopprustning i Oslo.

Braathen Landskapsentreprenør har vært utførende entreprenør på Platåveien–Kjelsåsalléen holdeplass, og Implenia Norge har stått for strekningen Storo–Disen.