– BAE-næringen kan bidra med store reduksjoner av klimagasser i Norge. Skal næringen klare å realisere dette potensialet, må vi ta i bruk et bredt spekter av virkemidler, sier Jørgen Leegaard. Foto: BNL

– BAE-næringen kan bidra med store reduksjoner av klimagasser i Norge. Skal næringen klare å realisere dette potensialet, må vi ta i bruk et bredt spekter av virkemidler, sier Jørgen Leegaard. Foto: BNL

Her er BNLs innspill til regjeringsplattformen

– Vi forutsetter at nye regjeringen vil prioritere politikk som legger til rette for den grønne omstillingen. BAE-næringen spiller en nøkkelrolle for et grønt, bærekraftig og seriøst arbeidsliv, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Leegaard peker på at sammen med BNLs 14 bransjeforeninger har organisasjonen prioritert fem områder:

* Bærekraft, klima og miljø
* Sikre like konkurransevilkår og et seriøst arbeidsliv
* Bærekraftig samferdsel og infrastruktur
* Sikre kompetanse og rekruttering til byggenæringen
* Boliger for alle

– BAE-næringen kan bidra med store reduksjoner av klimagasser i Norge. Skal næringen klare å realisere dette potensialet, må vi ta i bruk et bredt spekter av virkemidler, sier Leegaard til BNLs nettsider. Han peker videre på at det er viktig å sikre de seriøse bedriftene like og forutsigbare konkurransevilkår.

– Det må lønne seg å satse på kvalifisert arbeidskraft og det må lønne seg å være lærebedrift. Svart arbeid og økonomisk kriminalitet er en trussel mot norsk økonomi, sier han.

Leegaard peker på at digitalisering må utnyttes som verktøy for å utvikle et seriøst arbeidsliv og kontraktene må utformes slik at store og små bedrifter kan være med i konkurransen på like vilkår.

BNL mener også at effektiv samferdsel og transport er viktig for å sikre norsk verdiskaping, redusere utslipp og bygging av varige samfunnsverdier.

– NTP må være et godt planleggingsverktøy ved at det sikres forutsigbarhet i hele perioden gjennom årlige bevilgninger, sier han.

Hele samfunnet er avhengig av at byggenæringen har kapasitet og kompetanse til å bygge infrastruktur, boliger og andre bygninger.

– Omformingen av samfunnet og næringen til en grønn og mer bærekraftig næring krever bred kompetanse. Det er stor mangel på skoletilbud i Vg2, særlig for de mindre fagene, noe som hindrer rekrutteringen til næringen. Det er helt nødvendig med et tettere samarbeid mellom fylkeskommunene og næringen for å sikre kompetanseløft og enkel tilgang på etterspurte utdanningsløp, sier Leegaard.

Sist, men ikke minst er velfungerende boligmarkeder er avgjørende for utviklingen i alle deler av landet.

– Særlig i pressområdene i de større byene vil det kunne være hensiktsmessig med noen aktive myndighetstiltak for å stimulere tilbudet av boliger for alle, sier han.

I regjeringsplattformen står det mange konkrete tiltak som BNL mener vil bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Vi gleder oss til samarbeid med ny regjering og Stortinget, avslutter han.

Les hele innspillet her