HENT bygger en av Norges største skoler

HENT er i samarbeid med arkitektkontorene Nordic – Office of Architecture, danske AART Architects, landskapsarkitektene Bjørbekk & Lindheim og Sweco Norge AS innstilt som vinner av konkurransen om et av de største skole- og flerbruksprosjektene i Norge.

Prosjektet skal gjennomføres som et samspillsprosjekt. Torstvedt skole blir en av de største skolene i Norge og skal lokaliseres med både barnehage, familiesenter og flerbrukshall i naturskjønne omgivelser i Larvik. Byggherre er Larvik kommunale eiendom.

Det var til sammen seks innsendte bidrag til konkurransen, og vinnerforslaget fikk tilslaget med høyest score på arkitektonisk kvalitet med 9 av 10 mulige. Vurderingene gikk på måloppfylling og helhetsvurdering av de kravene som var satt av byggherren. Juryen beskriver prosjektet som "En moderne, lys, annerledes og gjennomtenkt barneskole med sjeldent gode uteområder."

Inspirert av Larvik Kommunes visjon om å skape et moderne og fremtidsrettet læringsmiljø, blir den nye skolen på Torstvedt et bygg for fremtiden. Bygget skaper rammer om opplevelse, samarbeid og styrker elevenes engasjement og lyst til å lære.

Definerte enheter i et åpent felleskap
Det foreslåtte bygningsanlegget på 12.500m² bygger på et konsept hvor de forskjellige trinnene og funksjonene er integrerte som klart definerte miljøer i en helhet. Hvert trinn, fra 1-7 klasse, har egne etasjer med klasserom og tilhørende funksjoner. Likevel er skolebygget preget av en tydelig transparens med stor åpenhet på tvers av funksjoner. Idrettshallen, familiesenteret og barnehagen er bundet sammen av en samlingsarena som trekker dagslyset og uterommet dypt inn i skolens arealer. Ved å gi skolen et enkelt og pragmatisk formspråk blir arealene lette å lese og forholde seg til.

Samspillet mellom de vinklede, kvadratiske bygningsvolumenene gir skolebygget og barnehagebygget en stemningsfull atmosfære, der de mange passasjene mellom bygningene skaper rom for uformelle sosiale møter og tilbyr elever, lærere og besøkende varierte inntrykk med utsyn langs samlingsarenaen og ut mot det grønne aktivitetslandskapet. Utearealene er åpne for alle, men arkitekturen legger opp til å naturlig lede barna i de forskjellige trinnene ut til de mest egnede områdene.

Utforming med tanke på klima og dagslys
Fasaden mot nord er minimert for å unngå varmetap, mens den mer åpne fasaden mot sør trekker dagslyset dypt inn i skolen og minimerer behovet for kunstig belysning. For å unngå overoppheting fungerer terrassene som passiv solavskjerming i sommerhalvåret. Dagslysforholdene har på denne måten vært avgjørende for bygningsutformingen. Bygget vil bli utført som passivhus og vil tilfredsstille miljøklasse BREEAM very good.

Den samlede kontraktssummen for HENT vil bli i underkant av kr 300 mill eks mva.