Heller bedre veier enn gratis ferjer

Vestlandsrådet krever gratis ferjer både for biler og passasjerer, men får tommelen ned fra lederen av Stortingets samferdselskomité, Petter Løvik (H). Løvik vil heller bygge flere og bedre veier enn å gi kystfolket gratis ferjer.

Løvik er enig i at bommer og ferjestrekninger gjør livet kostbart for folk og næringsliv langs kysten. Dersom jeg kunne velge fritt på øverste hylle, skulle jeg gjerne gjort ferjene gratis for alle. Slik er det ikke. Vi må prioritere i framtida også, og vi har et veisystem som ikke er godt nok her i landet. Det må bygges ut før det kan bli snakk om å gjøre ferjene gratis, sier Løvik til NTB. Derimot er han positivt til tiltak som kan gjøre det billigere å reise med ferjer. Stikkordet er forenkling og konkurranseutsetting. En høringsrunde om takstsystemet på ferjene er akkurat avsluttet. Formålet er forenklet billettering og bruk av autopass og selvbillettering. Bare bilene? Vegdirektoratet sliter imidlertid med å få skikk på en forenkling av billetteringen. Systemet kunne forenkles ved at det ble gratis for passasjerene å reise med ferja, samtidig som bilene fikk en tilsvarende økning i takstene. Høringsuttalelsene viser at det er sterk motstand mot dette, spesielt fra næringslivet. Det bekrefter sjefen for vei- og ferjeseksjonen i Vegdirektoratet, Tor-Sverre Thomassen, overfor NTB. Thomassen sier at passasjerene på riksveiferjene i dag betaler om lag 250 millioner årlig, mens bilene belastes ca. 1 milliard kroner årlig. I tillegg utgjør statens direkte tilskudd til riksveiferjedriften et noenlunde tilsvarende beløp, 1,2 milliarder kroner per år. Det foregår forsøk med selvbillettering og autopass, i et forsøk på å forberede en effektivisering av billetteringen. Thomassen er den første til å medgi at det ikke er lett å få til et forenklet system som alle kan være tilfreds med. Utgangspunktet vårt er å få til et enklere system innenfor dagens budsjettrammer. Det betyr at trafikantene fortsatt må betale for å ta ferja, sier han. Klar beskjed Fra Vestlandsrådet, som er et samarbeidsorgan for fylkeskommunene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, er den klare meldingen at det må bli helt gratis å reise mer ferjer her i landet. Uansett må det bli gratis for passasjerene, uten at bilene påføres en takstøkning, sier Vestlandsrådet i sin høringsuttalelse. Skal det siste gjennomføres, må statens tilskudd til riksveiferjedriften økes med 250 millioner kroner. Leder i Vestlandsrådet, fylkesordfører Nils R. Sandal i Sogn og Fjordane, sier til NTB at kystfylkene er mer enn hardt belastet av bommer og ferjer. Dette gir tøffe vilkår for næringslivet, og går ut over bosettingen. Han viser til at hans eget fylke har nedgang i folketallet. Sandal peker på at de fire kystfylkene tilfører storsamfunnet enorme verdier i form av blant annet vannkraft, olje og gass og ikke minst fra fiskeriene. Vi burde få noe tilbake for dette, og bedre og rimeligere kommunikasjoner ville gjøre det rimeligere å leve og skape virksomheter i kystfylkene, sier Sandal.