Delprosjekt S1 Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei. Ill. Statens Vegvesen
Delprosjekt S1 Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei. Ill. Statens Vegvesen

Harstad Maskin og Anlegg Øst Entreprenør ønsker å bygge det største enkeltprosjektet i Harstadpakken

Harstad Maskin AS oig Anlegg Øst Entreprenør AS har søkt om å bli godkjent for konkurransen om å bygge delprosjekt S1 Kanebogen – Margrethe Jørgensens veg i Harstadpakken.

Prosjektet er en del av Harstadpakken som er et fellesprosjekt mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Anbudskonkurranse ble utlyst etter at stortinget besluttet tilleggsfinansiering gjennom Prop. 204S 15 juni i år.

– I Statens vegvesen, utbygging nord, er det Bypakke Harstad som står for gjennomføringen av de statlige tiltakene. Prosjektet er en videreføring av arbeidene med ny innfartsåre langs Rv83 til Harstad, mellom Kanebogen og Seljestad. Parsellens lengde er 2,2 kilometer. Kontrakten omfatter blant annet utbedring av to kryssområder fra T-kryss til rundkjøring, etablering av en påkjøringsrampe for vegtrafikk, etablering av 2,2 kilometer sykkelvei med fortau og GS-vei med tre bruer, tilhørende landskapsarbeider, støyskjerming, veilysanlegg og omlegging av en bomstasjon, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Arbeidene omfatter også etablering av nytt overvannssystem med gatesluker, sandfangkummer og transportledning av overvann for riksveien. For Harstad Kommune utføres VA-arbeider. Det skal også etableres en liten sjøfylling med tilhørende VA-renseanlegg.

Fristen for å levere forespørsel om prekvalifisering for konkurransen gikk ut 6. september. Statens vegvesen skal vurdere om de to leverandørene er tilstrekkelig kvalifisert for videre deltakelse i tilbudsprosessen. Under forutsetning av at de er kvalifisert, vil Statens vegvesen gå videre i forhandlinger med disse to.

Dette prosjektet har særlige utfordringer med tanke på gjennomføring og trafikkavvikling da vi bygger nært byen. Årsdøgntrafikken (Gjennomsnittlig trafikkmengde målt per døgn over et år, ÅDT) er cirka 17.500.

– Av denne grunn har vi valgt en konkurranseform med prekvalifisering og etterfølgende forhandlinger. I utvelgelsen vil vi vurdere tilbyderne ut fra pris, og hvordan de skal gjennomføre utbyggingen og ivareta arbeidet med helse miljø og sikkerhet (HMS). Beste kombinasjon av pris og kvalitet blir tildelt kontrakt. Vi har valgt denne modellen for å kunne gjennomføre en god tilbudsprosess med høy kvalitet, forklarer Geir Hartz Jørgensen, prosjektleder i Bypakke Harstad.

Statens vegvesen tar sikte på kontraktsignering tidlig i i 2022, og byggestart i første halvår 22.

– Vi hadde nok ønsket oss, og håpet på, en større konkurranse om denne jobben. Størrelsen burde passe godt til både store og mellomstore entreprenører, og også lokale aktører. Dette er en type jobb som viser at Statens vegvesen tilbyr noe for enhver smak i markedet. Men nå satser vi på at begge tilbyderne tilfredsstiller kvalifikasjonskravene og blir med videre, sier Jørgensen.