Ny NTP blir lagt fram våren 2024. Illustrasjonsfoto: Nye Veier

Ny NTP blir lagt fram våren 2024. Illustrasjonsfoto: Nye Veier

Har levert svar på det første hovedoppdraget om neste NTP

– Våre statlige transportvirksomheter har levert svar på det første hovedoppdraget om neste NTP.

– Dette er en omfattende rapport som vi skal gå grundig gjennom. Utfordringene og utviklingstrekkene som er lagt fram, vil være del av grunnlaget både for det transportfaglige og for det politiske arbeidet med ny transportplan, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård..

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet mottok mandag en rapport fra Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Avinor, Bane Nor og Nye Veier. Rapporten er svar på et oppdrag fra departementene, og en del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2025–2036.

– Virksomhetene tror på noe lavere vekst både i gods- og persontransporten fram mot 2060 sammenlignet med anslagene til inneværende NTP. Samtidig peker de på utfordringer for det grønne skiftet og tilgang til elektrisk kraft. Rapporten tar for seg endringer som kan ha betydning for transportplanleggingen, blant annet den nye sikkerhetspolitiske situasjonen, naturhendelser og klimatilpasning, forpliktende klima- og miljømål og nye reisemønstre etter pandemien, skriver Samferdselsdepartementet.

– Nå er usikkerheten er større enn vanlig. Det gjør langtidsplanlegging krevende. Vi har fremskyndet ny NTP med ett år, nettopp å sikre at vi får en oppdatert transportplan som er tilpasset transportbehovet, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsministeren.

Transportvirksomhetene svarer 31. mars på det andre hovedoppdraget til NTP 2025–2036; prioriteringsoppdraget. De vil da foreslå hvordan ressursene i sektoren kan prioriteres. Svarene på de to oppdragene vil bli sendt på høring før sommeren. Ny NTP blir lagt fram våren 2024.

Les mer om leveransene her