Illustrasjonen viser alternativ Øst. Ill. Bane NOR

Hamar valgte alternativ Øst som trasé for dobbeltsporet

Kommunestyret på Hamar vedtok 24. juni alternativ Øst som trasé for dobbeltsporet gjennom Hamar.

- Ettersom det er knyttet innsigelser til denne traséen, er vedtaket ikke endelig. Saken sendes dermed til mekling hos Fylkesmannen, skriver Bane NOR på sine nettsider.

Kommunedelplanen, som ble vedtatt med 21 mot 18 stemmer, har innsigelser fra Statens vegvesen, Fylkesmannen og Bane NOR.

- Ettersom kommunen ikke kan ta den endelige avgjørelsen for en kommunedelplan med innsigelser, blir den sendt til mekling hos Fylkesmannen. Dersom meklingen ikke fører frem, blir avgjørelsen tatt at Kommunal- og moderniseringsdepartementet når de har vurdert saken, melder Bane NOR.

- Vi har hatt et godt samarbeid med Hamar kommune, og Hamarsingene har også hatt et stort engasjement rundt arbeidet med kommunedelplanen. Nå må vi avvente mekling eller behandling i departementet før endelig vedtak, sier prosjektsjef Lars Eide på Dovrebanen til nettsiden.

Når Stortinget våren 2021 behandler Nasjonal transportplan 2022-2033 vil man få vite mer om fremdriften.