H2

I løpet av litt over et års intensiv bygging står 10.000 kvadratmeter med topp moderne og fleksible kontorlokaler klare i Fredrikstad. Her har blant annet Nav fått sitt største enkeltkontor i Norge.

Fakta

Sted: Fredrikstad

Prosjekttype: Nybygg

Bruttoareal: Omtrent 10.000 kvadratmeter

Byggherre: Værste

Bygningsmessig totalentreprenør: Backe Østfold

Teknisk totalentreprenør: GK Norge

Kontraktsum bygg eks. mva.: 87 millioner kroner

Budsjettert totalkostnad eks. mva.: Omtrent 180 millioner kroner

ARK: Griff Arkitektur

Rådgivere: RIBR/RIB/RIByFy/ITB-rådgiver: Rambøll Fredrikstad l RIV/RIE: Structor Fredrikstad

Sideentrepriser: Heis: Reber Schindler l SD/Automasjon: SRO l Installasjonsgulv: GBT Concept l Adgangskontroll: Bravida l Kantinekjøkken: Fredrikstad Storkjøkken

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider/Utomhus: Råde Graveservice l Peling: Kynningsrud Fundamentering l Prefab betong: Kynningsrud Prefab l Lettak: Lett-Tak l Metallfasader: Areal Bygg l Teglfasader: Ing. Og murfirma Lars Aarum l Taktekker: IcopalTak l Blikkenslager: BVR l Betong/Tømmer/Flis: Backe Østfold l Alu/Glass: Langsholt Glass l Maler: Svein Strand l Tepper/Belegg: Cerwonol Norge l Systemvegger/-himlinger: Moelven Modus l Trapper/Rekkverk: Hansen Sveis & Montering l Dører: Daloc l Branntetting: Firesafe l Lås og beslag: Bravida l Solavskjerming: Nerligruppen

1. august kunne Nav i Fredrikstad flytte inn i sitt første kontor med aktivitets-basert arbeidsplass. I området Værste har de fått åpne og moderne lokaler med et bredt utvalg forskjellige arbeidsstasjoner, både i grupper, kontorer og i landskap, i tillegg til et velutformet brukermottak i første etasje.

Eiendomsutvikler Værste AS vant oppdraget med å tilby de nye lokalene for Nav i Fredikstad, og prosjektleder Roy Jacobsen sier til Byggeindustrien at de har satt listen høyt for seg selv og for entreprenør Backe Østfold i prosjektet.

– Vi i Værste jobber med et byut-viklingsprosjekt, og vi har allerede planlagt en hel bydel her. Mange av de fremtidige byggene i området er allerede tegnet, så vi ser nok et perspektiv som ikke andre ser, forteller Jacobsen.

Selv sitter byggherren like over veien for det nye Nav-kontoret, og både prestisje, naboskap og en fremtidsrettet utviklings-tankegang er lagt i å levere et godt bygg.

Delt og fleksibelt

Byggherre Værste har valgt å gjen-nomføre prosjektet som delte total-entrepriser med sideentrepriser. Backe Østfold er bygnings-messig total-entreprenør, og GK er teknisk total-entreprenør.

– Grunnen til at vi har delt det opp, er rett og slett at vi ønsker å ha kontroll på den tekniske kvaliteten i prosjektet, samt det av løsninger som skulle diskuteres nærmere med Nav. I rene total-entrepriser har vi dessverre sett at den tekniske kvaliteten ofte blir for dårlig, og at endringer har blitt dyre. Med denne entre-priseformen har vi fått større kontroll på tekniske anlegg og styrings-systemer for bygget, sier Jacobsen.

Byggherre har også egne sideentrepriser for automasjon, kantinekjøkken, adgangskontroll og installasjonsgulv.

I fjerde, femte og sjette etasje, til sammen rundt 3.000 kvadratmeter, benyttes installasjonsgulv, som er en oppforet systemgulvløsing hvor ventilasjon og annen teknikk er under gulvet, slik at layout på lokalene kan endres uten store inngrep og avfallsmengder. Systemet er et modulsystem med ventil-asjonskammer under gulv og oppvarming kun på luft, hvilket vil si at disse etasjene hverken har ventilasjonskanaler, radiatorer eller elektrokanaler som må rives. Arealene er ikke fullt utleid, og løsningen er valgt fordi den, ifølge byggherre, gir fordeler knyttet til fleksibiltet og lavere endringskostnader, som igjen er en miljømessig gevinst. Dette er Værste sitt andre kontorbygg med installasjonsgulv, og det fjerde bygget i Fredrikstad totalt.

– I fremtiden skal vi kunne endre byggene enklere uten å rive alt og begynne fra råbyggnivå. Målet må være at vi kun trenger vi å flytte på systemvegger, forteller Jacobsen.

Øverste hylle

Jacobsen forteller at byggherren er godt fornøyd med et bygg som er levert i henhold til beskrivelsen, og at de første tilbakemeldingene fra brukerne også har vært positive.

– Vi har sikkert vært en krevende byggherre, men jeg mener det er viktig å ta ansvar. Vi har også hatt ansvar for fremdriftsstyringen i dette prosjektet, og da er vi nødt til å være sterkt involvert i de utfordringer vi har hatt med kort byggetid, sier prosjektlederen.

Prosjektleder Lars Gamlesanne i totalentreprenør bygg, Backe Østfold, forteller at det har vært et krevende prosjekt, men at entreprenøren er stolt av hva de har fått til på tomten ved siden av helsehuset på Værste. Selve bygget er tradisjonelt oppført med plasstøpt parkeringskjeller med tekniske rom, prefabrikerte betongelementer i etasjene over bakken og hulldekker i etasje-skillene. Men i fasadene har bygget likevel mye særpreg.

– Alt er produsert produsert på mål, så det er ikke noe melk og brød som man bare kan gå i butikken og kjøpe her, forteller Gamlesanne.

H2 er det høyeste næringsbygget i bydelen, og arkitekt Griff Arkitektur har valgt et uttrykk som gjør bygget mindre ruvende i landskapet.

Mot Kråkeby barnehage i skråningen på baksiden trappes bygget ned i toppen for å gi et mykere uttrykk. Fasaden i det 10.000 kvadratmeter store kontorbygget er også stykket opp med felter i teglstein, aluminium og Parklex-plater, komposittplater med et ytre lag av finér, slik at hver enkelt plate er unik. Løsningene for glass og solavskjerming, samt enkelte utstikkende steiner i tegl-steinsfasadene, bidrar også til å skape dybde og ytterligere oppbrytning i bygget.

Synlige takflater, samt noen felter nede på bakkeplan er beplantet med sedum, både for overvannshåndtering og visuell effekt. 80 kvadratmeter med solcellepaneler har også fått plass på taket for å ta unna effekttoppene.

Prosjektleder Roy Jacobsen understreker at det er viktig for dem å behandle takene som en del av fasaden.

– Hvis vi vil at fremtidige høye bygg skal ha utsikt over en grønn bydel, må vi planlegge for dette nå, sier han.

Trangt skjema

Fremdriften på H2 har vært stram, og fra byggestart våren 2017 til overlevering på sensommeren i år, har det krevd mye av alle involverte å komme i mål.

– Det er flere som har måttet avlyse ferier og helger for at dette skulle gå. Vi har jobbet på skift når betongelementene har blitt installert her, forteller prosjektleder Lars Gamlesanne.

I de mest intensive periodene har antallet arbeidere på plassen steget opp mot 100 mann, og prosjektlederen er stolt av å kunne bekrefte at prosjektet ikke har hatt en eneste fraværsskade. Han beskriver samarbeidet med teknisk totalentreprenør GK som godt gjennom byggeperioden, og forteller at blant annet god bruk av StreamBIM har vært en suksessfaktor.

– Vi er jo avhengige av å hjelpe hverandre frem i et slikt prosjekt, og vi har hatt et godt samarbeid med GK. Vi har jobbet i samme StreamBIM-modell, og har fått kjørt kollisjonstester og kvalitetsoppfølging digitalt. For mange av deltakerne var det første gang de brukte dette, men det har vært et veldig fint verktøy å ha med seg, sier han.

Ikke bare tidsskjemaet, men også selve tomten som Backe har bygget på, har vært trang.

Å bygge like inntil fylkesvei 108 i et område med våt leire i grunnen har krevd nitid spunting og staging for å unngå setninger. Nærmeste nabo, Helsehuset Fredrikstad, er pelet til fjell, men med et stadig tettere bebygd område, har ikke Backe hatt god plass til rigg og tilkomst. Litt av fylkesveien har blitt tatt over av prosjektet, og kjelleren har blitt støpt i to etapper slik at etasjeskille med plass til heisekran kunne komme på plass så raskt som mulig.

Backe har hatt egne fagfolk i betongfaget, tømrerfaget og flisleggerfaget, og Gamlesanne forteller at de også har hatt lærlinger i alle fag innom prosjektet.

H2 er et bygg i energiklasse A, med både gode passive løsninger og gode aktive tekniske løsninger, som for eksempel 100 prosent LED-belysning, samt høyt fokus på et fullverdig SD-anlegg og energioppfølgingssystemer.

– Vi har kommet langt i utvikling av energivennlige bygg, men ser at det også er vesentlig å tilrettelegge for driftsoppfølging, avslutter Roy Jacobsen.