Gratis passering ved Breiskallen bomstasjon

Samferdselsdepartementet går inn for at bommen på riksveg 4 ved Breiskallen åpnes for gratis passering i den perioden strekningen Reinsvoll Hunndalen bygges ut.

Utbyggingen av den nye riksvegstrekningen skal finansieres gjennom låneopptak basert på en fylkeskommunal garanti fra Oppland fylkeskommune. Dette er i tråd med de konklusjoner som en arbeidsgruppe med representanter fra Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune og Gjøvik og Vestre Toten kommuner har kommet fram til. Da Stortinget våren 2001 godkjente opplegget for delvis bompengefinansiering av deler av riksveg 4 i Oppland, ble det lagt til grunn at utbyggingen av riksveg 4 skulle skje parallelt med bompengeinnkrevingen og at et eventuelt låneopptak skulle være av begrenset størrelse. På bakgrunn av dette ble det 1. juli 2002 startet bompengeinnkreving ved Breiskallen mellom Gjøvik og Raufoss. Økte anleggskostnader, blant annet som følge nye krav til vegutforming for å bedre trafikksikkerheten, og en vesentlig svikt i bompengeinntektene på grunn av vesentlig lavere trafikk gjennom bomstasjonen enn forutsatt i prognosene for utbyggingen, gjør at Samferdselsdepartementet mener det er nødvendig å endre bompengeordningen. I oktober 2002 ble det derfor nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på løsninger for endringen av opplegget for bompengefinansiering av riksveg 4. Arbeidsgruppen går, i tillegg til låneopptak basert på fylkeskommunal garanti og gratis passering i byggeperioden, inn for at strekningen Reinsvoll Hunndalen skal bygges ut raskest mulig og at bompengeinnkrevingen skal settes i gang på gammel og ny riksveg 4 først etter at ny riksveg er ferdig utbygd. Dessuten skal det iverksettes nødvendige tiltak på fylkesveger og kommunale veger som sikrer at bomstasjonene på ny og gammel riksveg 4 ikke får større trafikklekkasje enn 15 prosent når innkrevingen starter opp igjen. Endringer i bompengeordningen for riksveg 4 må forelegges og godkjennes av Stortinget. Vegdirektoratet vil gjøre de nødvendige forberedelser slik at saken kan legges fram for Stortinget i løpet av våren 2003.