God dialog og samarbeid effektivt virkemiddel mot arbeidslivskriminalitet

Aktørene som ønsker å berike seg på arbeidslivskriminaliteten i byggenæringen ser nå ut til å oppleve at det blir stadig tøffere å få innpass på byggeplassene.

Det er ikke slik at vi kan si at kampen nå er i ferd med å vinnes – men det kan se ut til at den meget uheldige utviklingen vi har sett den senere tiden er i ferd med å stagnere og snu. Utviklingen av den useriøse delen av næringen, som omhandler både arbeidslivskriminalitet og bruken av svart arbeid, har stått i fare for å ta kvelertak på de som ønsker å drive seriøst innen bygg og anlegg. Men et målbevisst arbeid fra flere parter har ikke bare fått problemet opp i dagen, men også medført at man har fått satt inn en rekke hindre som skal gjøre det vanskeligere å være useriøs og lettere å være seriøs – og dette begynner nå å få en effekt – heldigvis.

Det er et samarbeid mellom en rekke aktører som nå begynner å gi resultater. Blant annet har næringens organisasjoner og virksomhetene selv i stor grad tatt tak i problemet – og gjør det vanskeligere for de useriøse å komme inn på deres byggeplasser. Dette var også helt nødvendig. Det er fortsatt mange uheldige elementer på flere byggeplasser – men dette er ikke like lett å få til som før. Dessuten har Skatteetaten vært høyt på banen i denne saken – og har gjort mye for å bedre på situasjonen. Dette har skjedd både gjennom flere kontroller og økt tilstedeværelsen ute i næringen – men ikke minst har dette også skjedd gjennom dialog og veiledning med og for næringens aktører. Før helgen gjennomførte Skatteetaten et møte med ni av de største aktørene i bygg- og anleggsnæringen, for å diskutere hvordan de skal stenge ute useriøse aktører næringen. Dette er et samarbeid som har pågått over noe tid – og handler blant annet om informasjonsdeling og tidlig involvering. Ved at entreprenørene får tilgang til informasjon og at de har en fast kontaktperson i Skatteetaten – gjør at man kan luke ut problemer tidlig i en prosjektfase – samt at man sammen kan finne frem til felles forbedringspunkter som faktisk vil ha effekt både på kort og noe lengre sikt.

I dette arbeidet har selvsagt også byggherrene et avgjørende ansvar – og de har også i stor grad satt denne utfordringen langt høyere på prioriteringslisten enn tidligere og stiller nå meget tøffe krav til aktørene som ønsker å jobbe for dem. Regjeringen har tidligere også vært høyt på banen i denne saken – men det er fortsatt slik at næringen etterspør flere konkrete tiltak og flere friske midler – som forhåpentligvis vil komme.

Det er også helt nødvendig – dette er en kamp hverken byggenæringen eller samfunnet har råd til å tape.