- Treindustrien er svært fornøyd med at det kommer en praktisk løsning for bruprogrammet, sier Heidi Finstad. Foto: Ingar Sørensen

- Gledelig melding om bruprogrammet

 - Treindustrien er svært fornøyd med at det kommer en praktisk løsning for bruprogrammet. At midlene kan brukes til flerårige prosjekter gjør det mulig å få framdrift, sier leder i Treindustrien Heidi Finstad, i en pressemelding.

 Da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram etterlyste Treindustrien sammen med resten av aktørene i Verdikjeden Skog og Tre at det ble lagt inn en såkalt tilsagnsfullmakt i bruprogrammet. Det skal gjøre det mulig å realisere prosjekter som går over flere budsjettår.

- Treindustrien har fått en gledelig beskjed fra Bård Hoksrud, nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen, om at Fremskrittspartiet og regjeringen er enige om en tilsagnsfullmakt for bruprogrammet på 20 millioner kroner. Dette har stor betydning for trebasert industri, sier Finstad videre.

Hun peker på at f orsterking av bruer og utbedringer er nødvendig for å få effektiv transport i skog- og treindustrien, og tiltaket ligger inne i Nasjonal Transportplan med en forutsatt ramme på 300 millioner kroner fra 2018 til 2023.

- Hittil har de årlige bevilgningene vært langt lavere en rammen skulle tilsi, og det har i tillegg vært utfordringer med å få brukt tildelte midler. Erfaringene viser at det tar mer enn ett år å planlegge og gjennomføre slike prosjekt, og det har dermed vært utfordringer med å få benyttet midlene som har vært bevilget. En tilsagnsfullmakt vil hjelpe på dette, og vi håper nå vi kan få fart i arbeidet med å utbedre flaskehalser for næringstransporten, sier Finstad.

- Så håper vi selvsagt at det også følges opp med videre bevilgninger i tråd med målsetningen i Nasjonal Transportplan om 300 millioner kroner over seks år, sier hun.