Blir det hastigheter på inntil 250 kilometer i timen på Gjøvikbanen i framtiden (illustrasjonsfoto)?

Gjøvikbanen i 250 kilometer i timen?

Fylkesutvalget i Oppland fylkeskommune har bevilget 200 000 kroner til en mulighetsstudie for Gjøvikbanen.

Jernbaneverket ønsker å utrede den framtidige utviklingen av Gjøvikbanen fram mot rulleringen av Nasjonal transportplan for perioden 2018 - 2027, både med tanke på nødvendige tiltak for å utvikle persontransporttilbudet og for å legge til rette for økt godstransport.

- Dette er et viktig arbeid for å få Gjøvikbanen inn på riktig spor, både på kort og lang sikt, sa Eivind Brenna (V) under fylkesutvalgets behandling.

Jernbaneforum Gjøvikbanen ønsker å bruke mulighetsstudien til å se på mulige traséer for en framtidig bane med hastigheter på inntil 250 kilometer i timen. Spesielt i Osloområdet er det nødvendig å se på alternative traseer, blant annet om banen fortsatt skal gå gjennom Nordmarka, skriver Oppland fylkeskommune på sin internettside.

Studien skal:

  • avklare grunnleggende transportrelaterte behov på strekningen Oslo - Nittedal - Roa
  • ta utgangspunkt i definerte samfunnsmål og mål for hvilke effekter som skal oppnås for brukerne
  • avklare hvilke krav som skal danne grunnlag for evaluering av konsepter
  • identifisere aktuelle korridorer
  • vurdere konsekvenser av de ulike korridorene
  • anbefale korridor eller premisser for videre planlegging

I saksdokumentene pekes det på at det parallelt med å kikke inn i framtida er behov for kortsiktige tiltak. Gjøvikbanen har behov for et omfattende vedlikehold de kommende årene.