Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Gir grønt lys for ny E18 gjennom Porsgrunn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente fredag reguleringsplanen for ny E18 på strekningen Kjørholt-Lanner i Porsgrunn kommune.

– Vi gir nå klarsignal til bygging av en ny og trafikksikker E18 gjennom Porsgrunn. Vedtaket sikrer forutsigbarhet og fremdrift i prosjektet, og dermed viktig økonomisk aktivitet i en krevende tid, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding.

I meldingen pekes det på at ny E18 gjennom Vestfold og Telemark er et prosjekt av stor nasjonal verdi, fordi den forsterker og knytter sammen store bo- og arbeidsmarkedsregioner i Sør-Norge. Planen omfatter en strekning på 13,5 kilometer og skal gi bedre fremkommelighet i Grenlandsområdet.

- Dette er en svært viktig sak for kommunen og regionen. Jeg er derfor glad for at vi kan gi grønt lys til dette prosjektet som vil bidra til arbeidsplasser og bedre trafikksikkerhet, sier Astrup.

Reguleringsplanen som Porsgrunn kommune vedtok i 2019 la opp til to halve kryss på Kjørholt og Rød, istedenfor for ett kryss på Ås som lå til grunn i den tidligere vedtatte kommunedelplanen. Vegvesenet mente denne løsningen var i strid med veinormalene og ville gi en lite trafikksikker situasjon, og fremmet derfor innsigelse til planen.

I etterkant har Statens vegvesen og Nye Veier AS blitt enige om en justert kryssløsning, som i tillegg skal skåne et lokalt viktig frilufts- og naturområde for store inngrep.

Fylkeskommunen hadde også innsigelse til planen, fordi den kom i konflikt med automatisk fredede kulturminner og et viktig kulturmiljø ved Herregårdsbekken. Senere har fylkeskommunen trukket sin innsigelse mot at Nye Veier AS skal etablere en fornminnepark i området. Parken skal romme rekonstruksjoner av de fornminner som går tapt i utbyggingen av ny E18. Det vil også bli gjennomført arkeologiske undersøkelser.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

- Jeg vil berømme partene for at de gjennom konstruktiv dialog har kommet frem til gode løsninger som vil gi regionen en trygg og fremtidsrettet forbindelse mellom viktige bo- og arbeidsmarkedsregioner, og som også ivaretar viktige natur- og kulturmiljøverdier, sier Astrup i pressemeldingen.