Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Fremtidig organisering av Statens vegvesen - anbefaler å gå over til divisjonsstruktur

Tirsdag leverte Statens vegvesen en utredning om fremtidig organisering av etaten, og de anbefaler å gå fra dagens regionstruktur til en divisjonsstruktur. Omorganiseringen vil kunne medføre at Vegvesenet får 1.650 færre ansatte enn i dag hvor 7.824 personer jobber i etaten.

– Ingenting tyder på oppsigelse i «nye» Vegvesenet. 1.650 skal overføres til fylkeskommunene som en følge av Regionreformen – fra 1. januar 2020, senest 2021, skriver Statens vegvesen på Twitter tirsdag ettermiddag.

Det var Veier24 som først meldte om forslaget som ble oversendt Samferdselsdepartementet tirsdag ettermiddag. De ansatte ble orientert om saken i et allmøte klokken 15. 

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen leverte tirsdag sin anbefaling for fremtidig organisering av Statens vegvesen. Regionmodellen opphører, og Statens vegvesen innfører i stedet en funksjonsmodell som består av blant annet divisjonene Veg, Utbygging, Transport og samfunn i tillegg til Trafikant og kjøretøy.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

– Vegvesenet går nå inn en ny og spennende epoke. Utredningen vi har gjort konkluderer med at en funksjonsmodell vil bidra til å gjøre oss mer effektive slik at vi får mer vei for pengene. Den nye modellen sikrer en tydeligere styring av virksomheten, og vi vil få større kraft i gjennomføringen av oppgaver generelt, og digitaliseringen spesielt. Modellen sørger for gode spillerom for geografisk plassering av ansatte og enheter, samtidig som vi vil kunne samle mange fragmenterte fagmiljøer under en felles ledelse, sier Gustavsen i en pressemelding.

Han minner om at en ny organisasjonsmodell ikke er et mål i seg selv. Modellen vil alltid være et mulig middel for å oppnå noe mer.

– I løpet av de mer enn 150 årene vi har eksistert har Norge blitt et stadig bedre land å leve. Statens vegvesen har gitt viktige bidrag til denne samfunnsbyggingen. Jeg mener en funksjonsmodell bør være måten vi organiserer oss på for å kunne fortsette å bidra til en enda bedre hverdag for folk i hele landet, sier Gustavsen.

(Artikkelen fortsetter under illustrasjonen)

Slik ser den anbefalte modellen for organisering av Statens vegvesen ut. Kilde: Statens vegvesen

I den foreslåtte funksjonsmodellen er Statens vegvesen delt inn i følgende seks divisjoner:
* Trafikant og kjøretøy
* Utbygging
* Veg
* Transport og samfunn
* IT
* Fellesfunksjoner

I rapporten foreslås det videre å tydeliggjøre Vegdirektoratets rolle. I klartekst betyr det et tydeligere skille mellom operasjonelle oppgaver og oppgaver som må løses i Vegdirektoratet. Dette vil bety et mer fokusert, og betydelig mindre, direktorat enn dagens.

– Mange av oppgavene våre krever at vi er til stede der oppgavene skal gjøres, altså lokalt. Det betyr at Statens vegvesen vil ha en betydelig lokal tilstedeværelse også i årene fremover. Nøyaktig hvor i landet vi skal være må vi få komme tilbake til. Men så pass kan jeg si nå: Vi skal fortsatt være på mange av de stedene vi er i dag. Dessuten er det for meg åpenbart at ledelsen for divisjonene også skal ligge andre steder enn i Oslo, legger vegdirektøren til.

Stor prosess
Samferdselssektoren har gjennomgått en rekke reformer de siste årene, og omfattende prosesser som berører Statens vegvesen, er i gang.

- Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har gjennomført en områdegjennomgang av Statens vegvesen som viser et betydelig effektiviseringspotensial, og at det er nødvendig med omfattende tiltak for å kunne ta ut dette potensialet. Samtidig vil regionreformen, der administrasjonen av fylkesveiene skal overføres fra Statens vegvesen til fylkene, innebære en betydelig reduksjon av ansatte i etaten. Samlet har dette gjort det nødvendig å gjennomgå hele organiseringen av Statens vegvesen, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Fra regionstruktur til divisjonsstruktur
Samferdselsdepartementet ga høsten 2018 Statens vegvesen i oppdrag å utrede både ny organisering samt enkelte temaer knyttet til etatens trafikant- og kjøretøytjenester. I utredningen som ble overlevert Samferdselsdepartementet tirsdag, foreslår Statens vegvesen å gå fra en regionbasert til en funksjonsbasert organisering gjennom divisjoner.

Egen rapport om trafikant- og kjøretøytjenester
I tillegg skal Statens vegvesen levere en rapport om trafikant- og kjøretøystjenester senest 10. mai i år. Dette omfatter blant annet førerkorttjenester og registrering og kontroll av kjøretøy. I denne rapporten skal det også vurderes om det er oppgaver knyttet til trafikant- og kjøretøyområdet som helt eller delvis kan utføres av private aktører.

- Fortsatt behov for lokal tilstedeværelse
Statens vegvesen vil i neste fase av arbeidet utrede spørsmålet om lokalisering av enheter. 

- Det vil fortsatt være behov for lokal tilstedeværelse rundt i landet for at Statens vegvesen skal kunne utføre sine oppgaver. Statens vegvesen viser til at også en divisjonsmodell fullt ut vil ivareta dette. Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon vil ligge til grunn for lokaliseringsspørsmålet, heter det i meldingen.

Videre framdrift
Samferdselsdepartementet vil nå vurdere rapporten fra Statens vegvesen om organisering. Spørsmål om lokalisering vil vurderes i sammenheng med rapporten for trafikant- og kjøretøyområdet som er klar senest 10. mai i år.

Les mer om omorganiseringen her