Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Forventer investeringsnedgang på 70 milliarder i byggenæringen

På oppdrag fra Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) og NELFO har Menon Economics utarbeidet en analyse som viser at det er sannsynlig at næringen vil oppleve en samlet investeringsnedgang på 70 milliarder kroner i perioden fra 2020 til 2022, sammenlignet med 2019-nivået.

Dette er en del av en løpende vurdering av hvordan den pågående situasjonen med COVID-19 kan forventes å påvirke den norske bygg- og anleggsnæringen de neste årene. Oversikten ble presentert på Møteplass Oslo onsdag, der EBA inviterte inn til en samtale rundt hvordan vi skal bygge oss ut av krisen.

I analysen skriver Menon at BAE-næringen i mindre grad enn andre næringer direkte påvirket av koronatiltak, til forskjell fra eksempelvis reiselivs- og kulturnæringen.

- Samtidig er BAE-næringen en konjunkturfølsom næring som er svært sensitiv for endringer i økonomien som helhet. Økt usikkerhet og reduserte inntekter hos forbrukerne (bolig), bedrifter (næringsbygg) og kommuner (bolig, bygg og anlegg) reduserer både investeringslyst og –evne, hvilket slår ut i redusert etterspørsel mot BAE-næringen. Slik koronasituasjonen er per august 2020 forventes det et betydelig fall i investeringsaktivitet i bygg, anlegg- og eiendomsnæringen de neste to til tre årene, skriver de i analysen.

Analysen viser at det er sannsynlig at næringen vil oppleve en samlet investeringsnedgang på 70 milliarder kroner i perioden fra 2020 til 2022, sammenlignet med 2019-nivået. Nedgangen ventes å komme innen bolig og yrkesbygg, mens anleggssiden forventes å være mindre berørt.

Samtidig er det forventende fallet er noe mer moderat sammenlignet med situasjonen slik den ble vurdert ved utgangen av mai 2020.

- De svakt forbedrede utsiktene knytter seg til at aktivitetsfallet i norsk økonomi forventes mindre langvarig enn det som ble lagt til grunn i SSBs prognoser i vår, melder Menon.

Analysene viser at investeringstallet også kan bli betydelig større.

De forventer i 2020 at de samlede investeringene vil med rundt fem prosent fra 2019. Fallet er særlig knyttet til forventning om sterk investeringsnedgang i bolig- og yrkesbygg. Statens investeringer i anlegg forventes å øke i 2020, men økningen er på langt nær tilstrekkelig til å kompensere for den øvrige nedgangen. I 2021 forventes det et ytterligere investeringsfall, førveksten igjen er positiv i 2022. Nedgangen er estimert til to prosent i 2021, og en oppgang i 2022.

- Utviklingen av koronasmitten i Norge og andre land framover er fortsatt svært usikker, og det er en betydelig nedsidrerisko for aktivitetsnivået i næringen knyttet til eventuelle behov for gjeninnføring av mer restriktive smitteverntiltak. Dersom oppgangen blir tregere enn antatt, og drar seg utover 2021, forventet investeringsfall i størrelsesorden 140 milliarder kroner de neste tre årene. Det knytter seg også stor usikkerhet til hvordan den svekkede kommuneøkonomien vil påvirke bygg- og anleggsinvesteringene, skriver de i rapporten.

Fra samtalen på Møteplass Oslo. F.v. Sigbjørn Gjelsvik (Senterpartiet), Lucie Katrine Sunde-Eidem, statssekretær NFD (Venstre), Halvard Ingebrigtsen, Fylkesråd Viken (Arbeiderpartiet), Bård Hoksrud, stortingsrepresentant (Fremskrittspartiet) , Eirik Andre Gjelsvik, Konsernsjef i BackeGruppen og styreleder EBA  og Jon Sandnes, adm. dir. Byggenæringens Landsforening.