Fortsatt stor diskusjon rundt det som vil bli Norges største byggeprosjekt

Arbeidet med å planlegge det som kan bli Norges største byggeprosjekt noensinne, utbyggingen av den nye sykehusstrukturen i Oslo, forsetter med full stryke. Dette har vært og er en meget omdiskutert utbygging, og denne diskusjonen vil utvilsomt fortsette nå som prosjektet skal ut på høring.

Utbyggingen av den nye sykehusstrukturen i Oslo har vært planlagt i en rekke år allerede, og vært en del av en stor offentlig debatt like lenge. Dette er en utbygging som berører veldig mange. Ikke bare de mange tusen som arbeider innen denne delen av helsetjenesten, men selvsagt også alle innbyggerne i området som blir berørt av utbyggingen og omleggingen – og det er ikke få. Oslo Universitetssykehus skal være det største sykehuset i Europa med sine 24.000 ansatte.

Derfor er det bare å forvente at det blir mye debatt og uenighet rundt en slik storsatsing. Vi snakker tross alt om det som vil kunne bli tidenes største norske utbygging, med mange hundre tusen kvadratmeter som skal bygges til en total kostnad på rundt 50 milliarder kroner. Her skal det bygges store og teknisk kompliserte konstruksjoner i sentrumsnære områder.

Oslo universitetssykehus råder i dag over rundt én million kvadratmeter areal, men disse skal være fordelt på mer enn 40 adresser og 185 bygninger. Det er derfor helt klart behov for nytenkning og at man må legge til rette for en mer effektiv drift.

Det er sterke meninger om både lokalisering og hvilket innhold de nye byggene skal ha, men aller størst uro har det vært rundt beslutningen om å legge ned Ullevål sykehus. Dette er en beslutning som virkelig har satt følelsene i sving hos mange, og denne kampen er på langt nær over. Tilhengerne av Ullevål sykehus jobber fortsatt hardt for å gjøre om på beslutningen, og bruker til dels store ressurser på dette, og de har mange med seg.

Sjansen for at dette arbeidet skal lyktes minker for hver dag som går, og at en realisering av de foreslåtte planene rykker nærmere. Styret i Helse Sør-Øst er nokså klare i sin anbefaling og ønsker, og mye synes nå til å ligge an for en utbygging som tidligere skissert, altså at den nye sykehusstrukturen i Oslo skal bestå av en storutbygging av Rikshospitalet på Gaustad samt utvikling av Aker sykehus til et nytt lokalsykehus. Nye Oslo universitetssykehus omfatter også nye Radiumhospitalet, Storbylegevakten og ny sikkerhetspsykiatri. Dette betyr som kjent at det ikke er gitt plass til Ullevål sykehus, og at det på sikt skal legges ned. Men denne saken er nok ikke over med dette, og det er aldri godt å si hvordan dette vil utvikle seg videre. Dette er en sak med store politiske muligheter og konsekvenser. Og her er ingen ting i mål før alle vedtak er fattet og arbeidet settes i gang.

Mandag blir reguleringsplanen for sykehusutbyggingen lagt ut på høring, noe som igjen vil engasjere mange. Samtidig er dette et nytt viktig skritt mot en realisering av denne storutbyggingen. Dette representerer også meget store oppgaver for byggenæringen, og vil alene bidra til en kraftig opptrapping av aktivitetsnivået i hovedstadsområdet når utbyggingene kommer i gang for fullt. Denne utbyggingen vil også delvis overlappe med utbyggingen av et annet gigantprosjekt i hovedstaden, utbyggingen av det nye regjeringskvartalet. Disse to prosjektene, som begge representerer noe av de mest omfattende som er bygget i Norge noensinne, vil utvilsomt skape stor etterspørsel etter byggenæringens tjenester i årene fremover. Hele verdikjeden kan forvente mange spennende oppgaver og ikke minst vi man få mye å strekke seg etter når disse spennende utbyggingene etter hvert skal realiseres ute på byggeplassene.