Fortsatt misnøye med bompengeselskaper

Samferdselsdepartementet er fortsatt kritisk til at flere av landets bompengeselskaper bruker for mye til drift, styrehonorarer og andre utgifter som ikke resulterer i veibygging.

Selskapenes driftskostnader utenom finanskostnader utgjorde 526 millioner kroner - 13,1 prosent - av cirka 4 milliarder kroner som ble innkrevd i bompenger på riks- og fylkesveiene, viser tall som nylig er offentliggjort fra selskapenes regnskaper og årsmeldinger i 2007.

- Bompengeselskapene skal være meget forsiktige med hva de bruker penger til. Det har vært betydelig framgang, men ennå er det et stykke igjen. Vi forutsetter at bompengeselskapene og eierne tar tak i de vurderinger og funn som er gjort, sier statssekretær Geir Pollestad i Samferdselsdepartementet til NTB.

Høye styrehonorarer
Pollestad uttaler seg på grunnlag av en oversikt som Statens vegvesen Vegdirektoratet nylig har sendt til departementet, etter å ha vurdert driften og økonomien i hvert enkelt av til sammen 55 bomveiselskaper over hele landet.

I løpet av 2007 ble det krevd inn bompenger i 45 bompengeprosjekter, derav elleve med innkreving på ferjer og ett ved økning av drivstoffavgiften.

Vegdirektoratet har mer og mindre kritiske kommentarer til regnskapene i cirka 30 av selskapene, går det fram av notater til Statens vegvesens fem regioner - Region øst, Region sør, Region vest, Region midt og Region nord.
Mesteparten av kritikken gjelder det Vegdirektoratet mener er for høye honorarer til bompengeselskapenes styrer, forretningsførere og revisorer.

«Noe høyt» heter det i en rekke av disse kommentarene - spesielt til bompengeselskaper i Region vest. Selskaper med opptil sju styremedlemmer blir anbefalt å redusere antallet.

Uakseptabel etterlønn
Noen få navngitte selskaper blir spesielt kommentert i brevet som Statens vegvesen har sendt til Samferdselsdepartementet om denne saken. Delvis gjelder dette selskaper med høye driftskostnader i forhold til innkrevde beløp og antall passeringer.

Folgefonntunnelen AS og Hvalertunnelen AS nevnes spesielt fordi disse selskapene har driftskostnader på 40 prosent av innkrevd beløp. Høyest innkrevingskostnad per passering - kr. 34,70 - har Nordkapp bompengeselskap AS på E 69 Kåfjord-Honningsvåg.

Statens vegvesen trekker også fram Ålesund og Giske Tunnel- og Bruselskap AS, som har inngått avtale med daglig leder om etterlønn for en periode på nesten fem år etter at bompengeinnkrevingen opphører.

«Statens vegvesen mener at det ikke er anledning til å benytte bompengemidler til å dekke dette. Vi vil derfor be eierne av selskapet dekke etterlønnen», heter det i brevet til Samferdselsdepartementet.

Statssekretær Geir Pollestad sier til NTB at det er uakseptabelt å benytte bompenger til en slik etterlønnsavtale.