Forsvarsbygg gjennomfører omfattende støyisoleringstiltak på boliger i området rundt Ørland flystasjon i Trøndelag. Sandefjord-entreprenøren Byggmester Strand har nå blitt kastet ut av en av disse støyisoleringskontraktene. Illustrasjonsfoto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret / NTB scanpix

Forsvarsbygg kaster ut entreprenør på Ørlandet - gir over seks millioner kroner i bot

Byggmester Strand AS bøtelegges for mer enn seks millioner kroner, og får en kontrakt med Forsvarsbygg hevet for mislighold av lønns- og arbeidsvilkår, inkludert bruddene på reise, kost og losji i forbindelse med støyisoleringstiltak på boliger utenfor Ørland flystasjon. Byggmester Strand tilbakeviser påstandene.

Det skriver Forsvarsbygg i en pressemelding torsdag.

Forsvarsbygg ilegger Sandefjord-bedriften Byggmester Strand AS en bot på 6.193.367 kroner for mislighold av lønns- og arbeidsvilkår, inkludert bruddene på reise, kost og losji, heter det i pressemeldingen.

Boten kommer i tillegg til bot for brudd på krav til lærlinger, 309 668 kroner. Samtidig hever Forsvarsbygg kontrakten med Byggmester Strand knyttet til entreprise 5. Entreprenøren har hatt fire entrepriser på utføring av støyisoleringstiltak på omkringliggende boliger til Ørland flystasjon i Trøndelag.

Funnene som er gjort knytter seg til den siste av entreprisene og omhandler, ifølge Forsvarsbygg:

  • Mislighold av kontraktens krav til faglærte håndverkere (minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene)
  • Mislighold av kontraktens krav til faglærte håndverkere (minimum 5 % av arbeidede timer i utførende fag)
  • Mislighold av kravene til lønns- og arbeidsvilkår hjemlet i forskrift om allmenngjort tariffavtale, regulert i kontrakt med Forsvarsbygg

Forsvarsbygg skriver i meldingen at de ser alvorlig på funnene hos Byggmester Strand og underentreprenørene Strand Bemanning AS og Strand Drift Midt AS.

«Den manglende viljen og evnen til å fremskaffe dokumentasjon og rette forhold underbygger Forsvarsbyggs vurdering av grovheten i funnene, som har karakter av å være gjentatte og systematiske», skriver den statlige utbyggeren.

- Vi har et klart ansvar
Arbeidstilsynet varsles samtidig om forhold som Forsvarsbygg anser som brudd på allmengjøringsforskriften. Basert på funnene i kontrakten som heves, varsler Forsvarsbygg samtidig at de vil gjennomføre tilsvarende oppfølging også i kontraktene knyttet til de tre foregående entreprisene.

– Som offentlig byggherre har vi et klart ansvar for å medvirke til et arbeidsliv der det er null-toleranse overfor brudd på lønns- og arbeidsvilkår. Derfor må vi sanksjonere når slike forhold avdekkes. Forsvarsbygg ivaretar ansvaret for oppfølging av berørte boligeiere, sier Carl Oscar Pedersen, plan og eiendomssjef i Forsvarsbygg.

Foto: Grette

Tilbakeviser påstandene

Byggmester Strand AS mener at hevingen av kontrakten ikke er berettiget.

– Dette fremstår også som oppkonstruert ettersom kontraktsarbeidet for en drøy uke siden ble overlevert til Forsvarsbygg, skriver advokat Jørgen Aardalsbakke i advokatfirmaet Grette som representerer Byggmester Strand AS i sakens anledning, i en e-post til Byggeindustrien.

– Byggmester Strand AS har forholdt seg til kontrakten og gjeldende regelverk, og fremskaffet dokumentasjon for de forhold som følger av kontrakten. Byggmester Strand har levert dokumentasjon i tråd med det som er etterspurt. Noe av dette har tatt tid, ettersom det blant annet gjelder godkjenning av opplæring for personer som har opprinnelse i andre land. Vi mener derfor at kritikken fra Forsvarsbygg på ingen måte er berettiget. Jeg vil sammen med ledelsen i Byggmester Strand AS overfor Forsvarsbygg tilbakevise at det foreligger brudd på regelverket knyttet til lønns- og arbeidsbetingelser, og sende over dokumentasjon til Forsvarsbygg som nærmere viser hvordan kravene i kontrakten og gjeldende regelverk er oppfylt, legger Aardalsbakke til.

Advokaten påpeker at opplysningene som fremkommer i meldingen fra Forsvabygg er overraskende for Byggmester Strand AS.

– Det er tidligere gjennomført tre liknende kontrakter, hvor dialogen har vært god, også om forhold knyttet til lønns- og arbeidsbetingelser. Det er derfor svært overraskende at Forsvarsbygg nå velger å heve kontrakten, særlig tatt i betraktning at arbeidene i den fjerde og siste kontrakten ble overlevert for en drøy uke siden, skriver Aardalsbakke.

– Vi vil sammen med ledelsen i Byggmester Strand AS fremskaffe dokumentasjon som viser at det ikke foreligger slike brudd som Forsvarsbygg påstår, påpeker Aardalsbakke.