Første totalentreprise på mindre jernbaneprosjekt

Fornyelse og oppgradering av Valnesfjord holdeplass på Nordlandsbanen er det første mindre jernbaneprosjekt som er gjennomført med bruk av totalentreprisen.

Nye Valnesfjord holdeplass

250 meter lang plattform

Nytt kundeinformasjonsanlegg og nye møbler

Nytt sykkelskur

Ny handicap-parkering

Asfalt- og grøntarbeider

Universell utforming av anlegget

Kostnad for hele anlegget: Drøyt 11 millioner kroner

Her har entreprenøren i tillegg til selve byggingen, også hatt ansvaret for prosjektering og byggeledelse. Jernbaneverket er meget fornøyd med gjennomføringen av prosjektet i Valnesfjord. Torsdag ble holdeplassen offisielt åpnet.

- Jernbaneverket ønsker å prøve ut alternative og ressurseffektive entreprisemodeller. Samtidig etterspør leverandørmarkedet andre modeller enn de vi har i dag, og spesielt har entreprenører etterspurt totalentreprise-modellen, sier prosjektsjef Nils Moen i Jernbaneverket.

Målet vårt ved å tilby flere ulike entrepriseformer er å få flere tilbydere til de konkurransene vi lyser ut og å rendyrke vår rolle som ren byggherre, legger Moen til.

Funksjonsbeskrivelse
- Grunnlaget for denne kontrakten er NS 8407-Alminelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. Vi som byggherre utarbeider funksjonsbeskrivelser, som innebærer at det beskrives i hovedsak hva som skal tas med og i grove trekk funksjonene til de enkelte delene. Entreprenøren må da prosjektere med dette som utgangspunkt. Entreprenøren har med andre ord prosjekteringsansvar.

Byggeledelse
- I tillegg har Jernbaneverket i dette prosjektet bedt entreprenøren stå for alt administrativt arbeid inkludert byggeledelse. Det er mer vanlig å ha detaljprosjektering i dag. I en tradisjonell entrepriseform er det som regel byggherren som sørger for at entreprenøren har de tegninger og beskrivelsene som er nødvendig for å utføre byggearbeidene. I tillegg bruker byggherren å engasjere en byggeleder, som har som ansvar å følge opp at kontrakten mellom byggherren og entreprenøren følges. Dette er nå kjøpt som en kontrakt.

Tildelingskriterier
I denne entrepriseformen er tildelingskriteriene viktige fordi det er av stor betydning at vi som byggherre engasjerer riktig entreprenør. I en slik entreprise forsterker kvalifikasjonskravene tildelingskriteriene. Hovedpoenget for oss er å få kontrakt med de flinkeste folkene som jobber med jernbane.

Oversiktlig
– Valnesfjord holdeplass ble valgt ut som pilot fordi det var et av de mindre prosjektene våre. Oppgavene og utfordringene i mindre prosjekter er oversiktlige og risikoen er derfor ikke så stor, sier prosjektsjef Moen.

Spennende
H.&O. Bernhardsen i Bodø fikk oppdraget med arbeidet ved holdeplassen og har hatt Norconsult Bodø som rådgiver. Entreprenøren mener det har vært spennende å jobbe i en totalentreprise for Jernbaneverket, og er positive til å ta flere oppdrag etter denne modellen.

- Det å ha ansvar for hele prosessen, planlegging av arbeidsutførelsen, fremdrift og planlegging for utnyttelse av egne ressurser er utfordrende, sier daglig leder Harald Rostad i H.&O. Bernhardsen.

Fornøyd
- Vi er godt fornøyd med samarbeidet med entreprenøren og hans organisasjon, og har erfart at vi har funnet gode løsninger sammen når vi har støtt på utfordringer. Kvaliteten på de valgte løsningene har blitt gode, og vi har erfart at entreprenøren har laget et godt produkt, selv om dette nødvendigvis ikke var billigste løsning for dem, sier prosjektsjef Moen.

Tilpasninger
Jernbaneverket har på sin side erfart at det må gjøres flere tilpasninger i interne systemer hvis modellen skal videreutvikles. Det gjelder for etatens styringssystem, interne rutiner, teknisk regelverk og prosesskoder.

- Det er utfordrende å sette bort så mye arbeid uten ha den daglige oppfølgingen på byggeplassen. I en slik situasjon vet man egentlig ikke hvordan produktet er før en tar over, garantioppfølgingen er derfor viktig.