Første gigantkontrakt for Nye Veier til AF Gruppen

Styret i Nye Veier AS har tildelt entreprisen for bygging av ny E18 Tvedestrand-Arendal til AF Gruppen Norge AS. Kontrakten er Nye Veiers første, og den beløper seg til 3,076 millioner kroner (eks. mva.).

Nye Veier AS

Nye Veier har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet er eid av Samferdselsdepartementet og har hovedkontor i Kristiansand. Oppstartsporteføljen består av syv veistrekninger med en investeringsramme på ca. 150 mrd. kroner. 

Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon som skal bygge over 500 km riksvei, hovedsakelig 4–feltvei, i fire utbyggingsområder; Sør–Østlandet, Sør–Vestlandet, Mjøsregionen og Trøndelag.

Dette er en av de største utbyggingskontraktene på vei i Norge noensinne.

Entreprisen gjelder prosjektering og bygging av 23 kilometer komplett ny motorvei mellom Tvedestrand og Arendal.

– Historisk
– Det er historisk at Nye Veier signerer sin første totalentreprisekontrakt. Vi er glad for at det har vært stor interesse og skarp konkurranse blant kompetente og seriøse aktører om prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal. Vi har hatt en svært grundig anskaffelsesprosess, og fått en bekreftelse på at Nye Veiers gjennomføringsmodell ender opp med kostnadseffektive og gode løsninger. Tildelingen viser også at norske entreprenører er store nok til å både delta i og vinne slike konkurranser, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS.

Ingrid Dahl Hovland

Arbeidet inkluderer alle fag og inneholder 4 doble bergtunneler, 30 konstruksjoner og masseflytting av 10 millioner kubikkmeter. AF har med seg Kruse Smith Entreprenør som samarbeidspartner på brubygging, Otera Infra på elektroarbeider og Norconsult på prosjektering.

Etter en planleggings- og prosjekteringsperiode starter arbeidene vinteren 2017. Arbeidene skal ferdigstilles allerede høsten 2019.

- AF har lang erfaring med store og komplekse samferdselsprosjekter, og denne entreprisen passer godt til vår kapasitet og kompetanse. Vi er glade for å ha vunnet dette gigantprosjektet, og ser frem til å bygge smartere og raskere sammen med Nye Veier, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen i en børsmelding. 

Morten Grongstad

Kontrakten er en totalentreprise med prosjektering og utbygging. Konkurransen om bygging av E18 Tvedestrand-Arendal ble kunngjort 29. februar 2016. Ved fristens utløp 8. april var det kommet inn ti søkere. Søkerne ble grundig evaluert opp mot kravene i kvalifikasjonsgrunnlaget og fire tilbydere ble med videre i prosessen : AF Gruppen Norge AS, Skanska Norge AS, NCC Construction AS og Hochtief Infra.

- Ved å involvere entreprenør og rådgivere tidlig i teknisk utførelse, har vi oppnådd rasjonelle løsninger og lavere kostnader. Vi ser at markedet er modent for kontrakter i denne størrelsesorden. Ved å bygge ut hele strekningen på 23 km får vi tatt ut stordriftsfordeler gjennom blant annet mer effektiv massehåndtering, noe som gir lavere kostnader og lavere bompengeutgifter for trafikantene, sier Dahl Hovland.

Krav til 50 prosent faglært arbeidskraft og syv prosent lærlinger
Nye Veier AS påpeker at de stiller strenge krav til entreprenøren når det gjelder HMS og samfunnsansvar.

- Får å øke sikkerheten i sprengningsarbeidene, krever vi bruk av elektroniske tennsatser. Det er krav til 50 prosent faglært arbeidskraft og syv prosent lærlinger i gjennomføringen av prosjektet. I tillegg søker vi et tett samarbeid med lokale skattemyndigheter, politiet og Arbeidstilsynet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Vi mener alt dette skal bidra til et godt arbeidsmiljø og seriøsitet, forklarer utbyggingssjef Tordis Vandeskog.

Hun peker på at det har vært en grundig evalueringsprosess og gode forhandlinger med de prekvalifiserte entreprenørene for å sikre at den som får kontrakten har de nødvendige kvalifikasjoner for å gjennomføre et så omfattende veiprosjekt.

- Gjennom tidlig involvering av entreprenør og de tekniske rådgiverne får vi gode løsninger og god kontroll på risiko i prosjektet, sier Vandeskog.

Kontrakten planlegges signert 16. desember. Veistrekningen er ventet ferdigstilt i oktober 2019.