Illustrasjonsfoto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Forslag til handlingsprogram for Oslopakke 3 er klart

Oslo, Akershus og staten er nå enige om et forslag til handlingsprogram for Oslopakke 3 i perioden 2020-2023. Satsingen på kollektiv, sykkel og gange fortsetter.

Oslopakke 3 vil bevilge midler til store prosjekter som Fornebubanen, kjøp av nye trikker i Oslo, nytt signalsystem for t-banen og planlegging av ny t-banetunnel i Oslo sentrum, inkludert ny Majorstua stasjon. Det settes av betydelige midler til drift av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

I Akershus prioriteres midler til sykkelsatsing i tråd med gjeldende samferdselsplan. Oslo setter også av betydelige summer til utbyggingen av sykkelveinettet, slik som planene om økte investeringer legger opp til.

- Byen vokser raskt, samtidig som det haster å redusere biltrafikken og utslippene. Hele 98 prosent av Oslos bompenger går nå til kollektiv, sykkel og gange. Bompengene er et spleiselag for en bedre by, som sikrer at Oslo får mer T-bane, flere busser og mer sykkelvei i årene fremover. Det gir også renere luft for alle, som er spesielt viktig for våre barn, sier byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad i en pressemelding.

Av veiprosjekter ligger ferdigstillelse av E16 Sandvika-Wøyen inne, og planleggingsmidler til E18 på Filipstad. For Akershus settes det også av lokale midler til fylkesveinettet, for eksempel Storgata i Lillestrøm.
Det største jernbanetiltaket i handlingsprogrammet er ferdigstillelse av Follobanen.

Forslaget til handlingsprogram ble vedtatt av styringsgruppen for Oslopakke 3 den 15. mai. Forslaget skal videre behandles i Oslo bystyre og Akershus fylkesting i juni. Handlingsprogrammet blir de lokale partenes innspill til statsbudsjettet for 2020.

- Jeg er glad for at vi er i mål med ferdig finansiert opplegg for 2020, sier fylkesordfører Anette Solli.

- Staten vegvesen er opptatt av målet om at fremtidig vekst i persontrafikken skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Jeg mener prioriteringen av midler som er foreslått av styringsgruppen for Oslopakke 3 er et viktig bidrag til at denne målsettingen nås, sier konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud.