Forslag om ny riksvei mellom Løten og Elverum

Samferdselsdepartementet har lagt frem forslag om utbygging av ny og bedre riksvei 3 og riksvei 25 mellom Løten og Elverum.

Prosjektet omfatter bygging av 26,6 km ny vei, herav 16 km firefelts vei og 10,6 km tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.

Bygging av 8 km gang- og sykkelvei inngår også i prosjektet.

– Den eksisterende veien har tidvis store fremkommelighetsproblemer, og vi ser derfor frem til at ny og bedre vei nå kan komme på plass, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dagens veisystem er preget av et mangelfullt tilbud til gående og syklende, og en blanding av lokaltrafikk og fjerntrafikk utgjør en betydelig trafikksikkerhetsrisiko. Mellom Ånestad og Elverum er det ingen alternative offentlige veier, noe som fører til at strekningen er svært sårbar ved hendelser, særlig for utrykningskjøretøyer.

Blant de mange gevinstene ved prosjektet trekker samferdselsministeren spesielt frem bedre fremkommelighet, økt trafikksikkerhet og samfunnssikkerhet og bedre bomiljø langs dagens vei. - Et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum vil utvilsomt også bli verdsatt, sier Solvik-Olsen.

Anleggsstart for OPS-delen av prosjektet vil trolig bli i første halvdel av 2018.