Forskere slakter forslag til klimalov

Regjeringens forslag til ny klimalov kan undergrave Parisavtalen og utvanne Grunnloven, mener forskergruppa Concerned Scientists Norway.

Gruppa er i utgangspunktet positive til forslaget om å innføre en klimalov, men finner ikke å kunne støtte regjeringens forslag, skriver forskerne i sitt høringssvar.

Klimalovforslaget ble sendt ut på høring i slutten av september. Også da haglet kritikken.

Forskerne reagerer spesielt på ordlyden om at Norge skal bli et «lavutslippssamfunn» innen 2050.

– Dette er utilstrekkelig. Målet bør være at Norge er et nullutslippssamfunn innen 2050, skriver de og peker på at Norge i Parisavtalen har bundet seg til målet om å sikte mot maksimalt 1,5 graders oppvarming.

– Et absolutt minimum bør være klimanøytralitet med et tallfestet utslippsmål på norsk territorium, heter det i høringssvaret.

Forslaget til klimalov vil dermed utvanne Grunnlovens paragraf 112, der det heter at staten har plikt til å sikre at nåværende og framtidige generasjoner sikres et levelig klima, mener forskerne.