Foreslår miljøforbud

SFT foreslår et generelt forbud mot 21 miljøgifter i forbrukerprodukter. Forslaget omfatter ulike produkter av plast, byggevarer, tekstil, maling og lakk, men ikke produkter som bare benyttes til industriell bruk.

På oppdrag fra Miljøverndepartementet har SFT utredet utformingen av et eventuelt generelt forbud mot bruk av miljøgifter i produkter rettet mot private forbrukere, konsekvenser av forbudet og behovet for unntak. SFTs forslag omfatter 10 stoffer som ikke tidligere er regulert på produktområdet: mellomkjedede klorparafiner (MCCP) bisfenol A muskxylen muskketon triklosan de perfluorerte stoffene PFOS og PFOA de bromerte flammehemmerne deka-BDE, HBCDD og TBBPA Et forbud mot miljøgifter i forbrukerprodukter vil være et viktig bidrag både for å begrense skadelige helse- og miljøvirkninger fra produkter og for å forhindre spredning til miljøet. SFTs konsekvensvurderinger viser at det finnes alternativer på de fleste områdene som blir regulert. Områder der det ikke finnes alternativer, er foreslått unntatt fra forbudet. SFT foreslår at forbudet omfatter produksjon, import, eksport og omsetning av forbrukerprodukter som inneholder et eller flere av de 21 stoffene, når innholdet av stoffet i produktets homogene enkeltdeler er høyere eller lik fastsatte grenseverdier. De 21 stoffene er valgt ut på grunnlag av tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon og kunnskap om forekomst i produkter. SFT har avklart forslaget med andre statlige myndigheter for å unngå at forbudet ikke kommer i konflikt med deres regelverk.