– Forslaget til statsbudsjettet vil gi stor bygge- og vedlikeholdsaktivitet på mange viktige statlige prosjekter og eiendommer landet rundt, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.

Foreslår 6,5 milliarder til statlige bygg

Til sammen foreslår Regjeringen at det investeres 6,53 milliarder kroner i statlige bygg i 2021. Dette er en økning på 800 millioner kroner sammenliknet med investeringsnivået på samme tid i fjor.

Det skriver Statsbygg i en pressemelding onsdag.

– Forslaget til statsbudsjettet vil gi stor bygge- og vedlikeholdsaktivitet på mange viktige statlige prosjekter og eiendommer landet rundt, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.

– Den høye aktiviteten vil bidra til å hode hjulene i gang hos både store og små aktører i bygge- og anleggsbransjen neste år, mener han.

Det foreslås prosjekteringsbevilgning til følgende nye prosjekter:

  • Bergen Tinghus (11 millioner kroner)
  • Samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i Bergen (13 millioner kroner)
  • Nytt fengsel i Oslo (43,8 millioner kroner til ferdigstillelse av forprosjekt)
  • Campus NTNU i Trondheim (159,7 millioner kroner, hvorav 137 millioner kroner går til byggeprosjektet og 22,7 millioner kroner til brukerutstyr)
  • Ocean Space Laboratories i Trondheim (40 millioner kroner, hvorav 30 millioner kroner går til forprosjekt bygg og 10 millioner kroner går til prosjektering av brukerutstyr)
  • Rehabilitering av Nationaltheatret i Oslo (6 millioner kroner til prosjektering)
  • Samlokalisering Beaivváš og Samisk videregående- og reindriftsskole i Kautokeino (11 millioner kroner til ferdigstillelse av forprosjekt og 2 millioner kroner til prosjektering brukerutstyr)

Det foreslås oppstartsbevilgning til følgende nye byggeprosjekter:

  • Nytt regjeringskvartal i Oslo, første byggetrinn (1,3 milliarder kroner, hvorav 1,16 milliarder kroner går til byggeprosjekter, 137,1 millioner kroner går til kjøp eiendom og 5 millioner går kroner til kunstnerisk utsmykking)
  • Fagskole for brann- og redningspersonell i Tjeldsund (103,8 millioner kroner). Den totale kostnadsramme er på 511,7 millioner kroner og forventet ferdigstillelse er høsten 2023.

Viderefører bygging

Til videreføring av ordinære byggeprosjekter foreslås det bevilget 743,4 millioner kroner. Dette gjelder energiløsning for nytt Regjeringskvartal (333 millioner kroner), nytt sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket og arkivmagasin i fjellet i Rana (120 millioner kroner), nytt museumsbygg for Saemien Sijte på Snåsa (57 millioner kroner), rehabilitering tekniske anlegg Ila fengsel (149 millioner kroner) og prosjekter i reklamasjonsfasen (84,4 millioner kroner).

Det foreslås en bevilgning på 900 millioner kroner i 2021 til videreføring av kurrantprosjekter innenfor statens husleieordning. De største prosjektene er Norges Handelshøyskole i Bergen, NTNU fakultet for helse- og sosialvitenskap i Trondheim, Sivert Aarflot-huset ved Høgskulen i Volda, BUF ungdomshjem i Larvik og Kongsberg og rehabilitering av kanselliet i Washington.

Til videreføring av byggeprosjekter utenfor husleieordningen foreslås det bevilget 1.769,5 millioner kroner. Dette gjelder Livsvitenskap og Vikingtidsmuseet, begge ved Universitetet i Oslo med henholdsvis 1.300 og 100 millioner kroner. I tillegg er det prosjekter i reklamasjonsfasen, som blant annet NMBU Campus Ås (353,3 millioner kroner) og Norges Idrettshøgskole (10 millioner kroner).

Flere andre bevilgninger

Det foreslås en bevilgning på 300 millioner kroner til det nasjonale minnestedet etter 22. juli på Utøyakaia i Hole kommune. Det jobbes med å ferdigstille minnestedet til tiårsmarkeringen i 2021.

Det foreslås en bevilgning på 312,4 millioner kroner til større utstyrsinnkjøp og vedlikehold på eiendommer som Statsbygg forvalter. Av disse skal 112,4 millioner kroner dekke innkjøp av utstyr og installering av tekniske anlegg på eiendommer. Resterende 200 millioner kroner foreslås bevilget til bygningsmessige utskiftninger og påkostninger

Det foreslått 35 millioner kroner til å videreføre ekstraordinært vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen, hvor fasaderestaureringen ved Rosenkrantztårnet på Bergenhus og rehabilitering av Villa Stenersen i Oslo videreføres i 2021.

Det foreslås en bevilgning på 47,5 millioner kroner til større utstyrsanskaffelser og vedlikehold ved de kongelige eiendommer. Av dette er 10 millioner kroner til bygging av logistikkbygget ved Det kongelige slott. Videre er det foreslått 20 millioner kroner til rehabilitering av ridehallen i Stallbygningen. I tillegg foreslås det en bevilgning på 17,6 millioner kroner knyttet til diverse tiltak på Stiftsgården, Gamlehaugen og Det kongelige slott, skriver Statsbygg i pressemeldingen.

Det er avsatt 33 millioner kroner til kunstnerisk utsmykking i 2021.