Fokus på miljø gir muligheter

Kan miljøkompetanse bli et av Norges varemerker i forhold til fremtidig verdiskaping og overta for reduksjon av olje- og gassinntekter?

Pål Egil Rønn

Konsernsjef i AF Gruppen.

Har tidligere hatt ulike lederstillinger i AF Gruppen, samt i tidligere SRG. Har i tillegg vært forsker ved Sintef/NTH. Er utdannet doktor ingeniør fra NTNU, og har lederprogram ved INSEAD.

Andre gjestekommentatorer

Jon Erik Lunøe, Selvaagbygg

Kyrre Olaf Johansen – Entra

Ole Wiig, NSW

Morten Christensen, Teknobygg

Johan Arnt Vatnan

Bård Hoksrud, FrP

Elisabeth Enger, Jernbaneverket

Frode Nilsen, LNS

Ketil Lyng, BNL

Steinar Gullvåg, Ap

Hanne Rønneberg, SINTEF Byggforsk

Sven Chr. Ulvatne, Backe Bygg

Petter Eiken, Skanska

Jon Sandnes, EBA

Bjørn Erik Øye, Prognosesenteret

Øyvind Halleraker, Høyre

Liv Kari Skudal Hansteen, RIF

Terje Nøstdal, Belief

Terje R. Venold, Veidekke

Martin Mæland, OBOS

Frank Ivar Andersen, Byggmesterforbundet

Kim Robert Lisø, SINTEF Byggforsk

På tross av høyt kostnadsnivå har Norge de siste tiårene klart å skape store verdier. Verdiskapningen har først og fremst skjedd på grunn av stort uttak av fossilt brensel. Når kontoen fra olje- og gassarven etter hvert tømmes, og verdens ”fabrikk” har flyttet til Østen, må vi stille spørsmålet: Hva skal Norge leve av i fremtiden, hvilke muligheter ligger det for vår bransje i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv?

Fremover vil vi se en enda sterkere miljøbevissthet både i næringsliv og i forbrukernes valg av produkter og tjenester. Miljø og klimautfordringene utfordrer oss i større grad til å velge annerledes og mer langsiktig. Vi vil møte kunder og myndigheter som vil kreve at vi tar høyde for at vi må rydde opp og gjenbruke store deler av ressursene som benyttes i vår del av verdikjeden.

Et eksempel er fjerning av offshoreinstallasjoner hvor 98% resirkuleres og gjenbrukes. Dette viser at ved å fokusere på miljøaspektet og bygge kompetanse, er det mulig å ta ut et formidabelt potensial. Et annet er bygging av offshorevindmøller hvor det er et krav at fjerningsplaner og håndtering av fjernet materiale foreligger før det gis tillatelser til å bygge. Dette medfører et livsløpsfokus allerede i utviklings- og byggefasen.

Innenfor vår bransje er bygninger en av de største miljøsyndere.

• Bygninger står for 40% av energibruket

Klimaproblematikken har bidratt betydelig til økt fokus på ren energi og rett energibruk. Energimerking av bygg er en viktig bidragsyter til økt oppmerksomhet rundt rett energibruk fra store deler av vår bransje.

• Bygninger forbruker 30% av alt råmateriale

”Den reneste energien er den vi ikke bruker” er et utsagn det er vanskelig å være uenig i. Det kreves eksempelvis bare 1/10 energi for å gjenvinne stål kontra å produsere nytt stål! Kompetanse rundt gjenvinning av byggematerialer er derfor både miljømessig og forretningsmessig interessant.

• Bygninger produserer 40% av alt avfall

Tenker en på verdens børser er det ikke først og fremst søppelbørser en tenker på. Det er en kjensgjerning at avfall er en handelsvare som prises på basis av kvalitet. Vår bransje har i planleggings- og byggefasen store muligheter til å legge til rette for løsninger som gjør det effektivt å sortere og gjenvinne avfall. Denne verdien bør kunne gi et bidrag til å redusere driftskostnadene.

Vår bransje har tung kompetanse innen bygging av bygninger. Etter hvert har bransjen også økt kompetansen rundt riktig energibruk i bygninger. Nå står gjenvinning og resirkulering for tur.

Helhetstenking og kompetanse knyttet opp mot bygging, drift og gjenvinning av bygninger kan gi vår bransje fremtidige muligheter for verdiskaping både nasjonalt og internasjonalt. La oss benytte muligheten til å skape en ny eksportartikkel og et fremtidig norsk varemerke!