Flest kommunale boliger per innbygger i Nord-Trøndelag

I 2004 hadde Nord-Trøndelag 26 kommunale boliger til disposisjon per 1 000 innbyggere. Gjennomsnittet for landet var 20. Norske kommuner disponerte til sammen rundt 94 000 boliger i 2004, en økning på knapt 2 prosent fra 2003.

Mer informasjon Flere tall, også på kommune- og bydelsnivå, finnes på http://www.ssb.no/kostra/, bokstavkode N, Bolig. Det gjøres oppmerksom på at det kan være forskjeller mellom tall presentert via KOSTRA og her. Ved publisering av endelige tall manglet data fra 21 kommuner. Disse er lagt inn med 2002- eller 2003-tall her, men ligger med symbol (..) for manglende data i KOSTRA, og er dermed ikke med i aggregerte tall i KOSTRA.