Flere bygårder forfaller krever ny lovhjemmel

Byantikvar Marte Boro frykter at minst ti andre bygårder i sentrale strøk av Oslo står og forfaller. Hun ber om en ny lovhjemmel for å kunne gi pålegg om istandsettingstiltak.

Det er ikke bare rasrammede Trondheimsveien 6, der en kvinne mistet livet da hun fikk en takgesims over seg søndag, som trenger vedlikehold. Det er gjort bevaringsvedtak på i overkant av ti andre bygårder i sentrale strøk av Oslo. Likevel står de og forfaller. Bygningenes tilstand blir dårligere og dårligere jo lenger de står i vær og vind uten at det blir gjort noe, sier byantikvar Marte Boro til NTB. Hun etterlyser en lovhjemmel som sørger for at noe blir gjort. Vi mangler en hjemmel om mulighet til å gi pålegg om vedlikehold og istandsetting av bygårder som forfaller. Dette har vi savnet lenge, fortsetter Boro. Bevaring og sikkerhet I dag er det Plan- og bygningsetaten som har ansvaret for å gi pålegg om sikring av bygninger. Byantikvaren gjør bevaringsvedtak, men har altså ingen lovhjemmel til å gi pålegg om vedlikehold- og istandsetting. Boro understreker at det går et skille mellom kulturhistorisk bevaring og sikring av bygninger. Likevel går disse tingene hånd i hånd. Det er stor forskjell på mange av de andre bygningene og Trondheimsveien 6. Men Plan- og bygningsetaten har også gitt pålegg om sikring av flere av dem, sier hun. Hun påpeker at selv om byantikvarens bord er å bevare kulturhistoriske bygninger, er også de opptatt av å sikre liv og helse. Det er klart at bevaring og sikring henger sammen, sier Boro. Svak sikringshjemmel Ellen S. de Vibe, direktør i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, har ikke noe godt svar på hva hennes etat kunne gjort annerledes i forbindelse med raset i Trondheimsveien. Vi gikk jo inn og ga helt umiddelbart et pålegg om sikring, og det er det som er vårt virkemiddel. Det er også slik at paragraf 89 i plan- og bygningsloven er en sikringshjemmel som er relativt svak. Jeg vurderer for så vidt om vi skal ta opp med Kommunaldepartementet om den hjemmelen bør utvides, sier hun til NTB. Raset en trigger Byantikvar Boro vil også nå ta kontakt med departementet. Vi har hatt saken liggende på pulten lenge. Nå vil vi ta initiativ overfor Kommunaldepartementet, slik de kan vurdere en eventuell lovhjemmel, sier Boro. Hvis sikring og istandsettingsbehov i mange tilfeller er to sider av samme sak, burde ikke ansvaret for å gi pålegg om disse to da ligge på ett sted? Jo, det er korrekt at Plan- og bygningsetaten også burde hatt den hjemmelen vi nå etterspør, sier Boro. Tiltakshavers ansvar Etter at ordningen med offentlig bygningskontroll opphørte i 1997, er det i dag tiltakshavers ansvar å sørge for at de pålegg som det offentlige gir, blir gjennomført på en forsvarlig måte. Hele plan- og bygningslovssystemet har de siste ti årene vært basert på et system med egenkontroll og egenerklæringer, sier Ellen S. de Vibe til NTB. Burde dette vært annerledes? Når vi har gitt departementet tilbakemelding på hvordan dette systemet fungerer, så har vi vært relativt kritiske til om det fungerer. Dere kunne godt tenke dere loven fra 1997 tilbake? Der har vel fagetaten og det politiske nivået hatt litt ulike vurderinger. Men vi har iallfall sagt at kontrollsystemet ikke fungerer godt nok, sier de Vibe.