Flere boliger til bostedsløse og andre vanskeligstilte

- I dag er det omlag 6 200 uten bolig her i landet, i tillegg til andre vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er uakseptabelt i et land som Norge, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. Regjeringen legger derfor nå frem forslag til lovendringer for å redusere disse tallene.

- Det er kommunene som har ansvaret for å skaffe et botilbud til bostedsløse og andre vanskeligstilte. Slik bør det også være for fremtiden, sier Solberg. Hun understreker at dette ikke er til hinder for at også andre kan fremskaffe slike boliger. Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen er eksempler på organisasjoner som allerede er engasjert i slikt arbeid. Disse organisasjonene har signalisert vilje til å gå tyngre inn i dette arbeidet. Et slikt utvidet engasjement ønsker Regjeringen å støtte. Regjeringen understreker i Sem-erklæringen at frivillige organisasjoner utgjør et positivt supplement til det offentlige tjenestetilbudet. Regjeringen foreslår derfor lovendringer for å legge til rette for et utvidet engasjement blant frivillige organisasjoner for å skaffe flere boliger til målgruppen. Lovendringen går ut på å gi organisasjoner som inngår avtaler med kommuner om å skaffe boliger til vanskeligstilte, rett til å kjøpe inntil 10 prosent av boligene i borettslag og boligsameier. Kommunene har en tilsvarende rett i dag. Bestemmelsen er basert på frivillig overdragelse fra selger. Det samlede antall boliger som kan kjøpes i den enkelte boligsammenslutning er fortsatt det samme; endringen går ut på at flere aktører nå kan gjøre bruk av bestemmelsen. I lovforslaget er det sterkt fremhevet at organisasjonene må sørge for nødvendig oppfølging av personer som har behov for dette, slik at disse ikke blir en belastning for øvrige beboere i eiendommen. Kommunal- og regionalminister Erna Solberg understreker at kommunene fortsatt har hovedansvaret overfor vanskeligstilte, selv om nye aktører bidrar til å skaffe flere boliger til målgruppen.