Illustrasjonsfoto.

Fikk ulik erfaringsscore på lignende prosjekter – komisk, mener entreprenør

Brødrene Brøndbo fikk toppscore på relevant erfaring og vant konkurransen om et VA-prosjekt i Namsos kommune, men ved det selskapet mener er et lignende oppdrag for nye Steinkjer kommune, ga den samme saksbehandleren entreprenøren lavere erfaringsscore, og entreprenøren kom til kort. – Uforståelig, mener daglig leder Odd Erling Brøndbo, som har klaget på tildelingen.

Ifølge tildelingsprotokollene får Brødrene Brøndbo ti poeng og dermed toppscore på referanseprosjekter i konkurransen om legging av ny hovedvannledning for Namsos kommune. Maskinentreprenøren leverer også laveste pris og blir dermed tildelt jobben.

Brødrene Brøndbo hadde også laveste pris på et prosjekt som omhandler VA- og veibygging på et nytt industriområde i Malm for nye Steinkjer kommune. Her får imidlertid selskapet åtte poeng for relevant erfaring og taper prosjektet på grunn lavere vektingen av referanseprosjektene. Prosjektene har kontrakter på 15-20 millioner.

To kommuner, samme saksbehandler

Daglig leder Odd Erling Brøndbo opplyser at det er samme saksbehandler i Norconsult i Steinkjer som med få ukers mellomrom har gjort vurderingene i begge prosjekter. Han forstår at det dreier seg om to ulike oppgaver, men mener de ni referanseprosjektene Brødrene Brøndbo la ved sitt tilbud burde være mer enn relevante nok til å score maks på erfaring også i prosjektet i regi av nye Steinkjer kommune.

– Vi klarer ikke å se at referanselisten ikke skal være tilstrekkelig til å få ti poeng på erfaring, og har derfor sendt inn en klage. Vedståelsesfristen går ut torsdag 12 september. Vi har ikke hørt noe, så hva kommunen har tenkt å gjøre vet vi ikke, sier Brøndbo.

Nødvendig med vekting?

Odd Erling Brøndbo stiller også store spørsmålstegn ved om det er nødvendig for en kommune å bruke skattebetalernes penger på vekting i prosjekter med kontrakter på 15-20 millioner kroner der entreprenørene som deltar åpenbart er kvalifiserte for jobben.

– Litt enkelt sagt så dreier disse prosjektene seg om å grave grøfter å legge ned rør. Vi synes det er litt merkelig at en kommune velger å bruke en million kroner på en vekteprosess ved denne typen små prosjekter, og jeg forstår ikke hvordan to kommuner med samme saksbehandler kan vekte entreprenørene så ulikt med kun få ukers mellomrom. Etter mitt syn er alle entreprenørene som har vært med i disse to konkurransene godt kvalifiserte, sier Brøndbo.

Reagere på at konkurrent ikke fikk toppscore

Han poengterer at det ikke kun er Brødrene Brøndbo som blir vektet ulikt. Han trekker også frem Letnes Entreprenør som fikk ni poeng i konkurransen om hovedvannledningsprosjektet i Namsos hvor Brødrene Brøndbo fikk ti poeng, mens de fikk ti poeng for prosjektet hvor Brødrene Brøndbo fikk åtte.

– Hvordan kan Letnes Entreprenør bli vektet med ni og ikke ti poeng når man ser på alt de har drevet med av prosjekter opp gjennom årene. Vi synes det hele blir litt komisk, sier Brøndbo.

To ulike anlegg

Bjørn Risholt i Norconsult i Steinkjer har stått for vektingen av entreprenørene i de to nevnte konkurransene. Han understreker at det er to ulike anlegg som krever ulike referanseprosjekter og hvor entreprenørene derfor blir vektet ulikt.

– Det er referanseprosjektene tilbyderne sender inn som skal vektes, og som ligger bak vurderingene vi sender over til byggherren, sier Risholt.

Må være relevant

Han får støtte av teknisk sjef Gunvor Aursjø i nye Steinkjer kommune.

– Det er anbudsbeskrivelsen som sier noe om hva slags prosjekt dette dreier seg om, og det er igjen avgjørende for om erfaringen entreprenøren oppgir er relevant eller ikke. Relevant erfaring er kriteriet og da må beskrivelsen av hva prosjektet dreier seg om selvsagt sees i sammenheng med det den aktuelle entreprenøren har gjennomført tidligere, poengterer Aursjø.

Hun fremhever at industriområdeprosjektet i Malm ikke er et prosjekt som kun dreier seg om å grave en grøft og legge ned rør, slik Odd Erling Brøndbo forenklet beskriver det.

– Dette er et kombinasjonsprosjekt der vann, avløp og vei skal bygges ut samtidig i et område hvor eksisterende anlegg skal være i drift. Det vi har gjort for å skille entreprenørene er for det første å se på faktisk innhold i referanseprosjektene, det andre er å innhente opplysninger fra oppgitte referansepersoner fra prosjektene med hensyn til entreprenørenes gjennomføringsevne og erfaring, sier Aursjø.

Stiller krav

Hun påpeker at det å bruke andre kriterier enn pris stiller andre krav til rådgivende ingeniører og entreprenører med tanke beskrivelse av prosjektet og dokumentasjon i konkurransene. Aursjø sier det selvsagt hadde vært enklere å kjøre en konkurranse hvor kun pris blir vektet, men hun understreker samtidig at vekting av relevant erfaring gjør at det oftere er lik forståelse for oppgaven når byggherre og entreprenør kommer til kontraktsforhandlinger og selve gjennomføringen.

– Det er ikke enkelt å drive med vekting, men vår erfaring er at avklaringene vi gjør i denne prosessen gjør resten av prosjektgjennomføringen enklere fordi man gjennom utvelgelsesprosessen har gjort en forventningsavklaring på begge sider av bordet, sier Aursjø.

– Dere har med andre ord gode erfaringer med å vekte entreprenørene på andre parametere enn pris?

– Vi har både gode og dårlige erfaringer. De dårlige erfaringene handler om vår evne til faktisk å beskrive hva vi etterspør. Det er behov for å være veldig tydelig i hva det er vi etterspør overfor entreprenørene. Der lærer vi for hvert eneste prosjekt, sier teknisk sjef i nye Steinkjer kommune.