Får penger til opprydding i forurenset sjøbunn

Miljøverndepartementet og SFT gir i år inntil 775.000 kroner i støtte til å delfinansiere pilotprosjektet for opprydding av forurenset sjøbunn i Tromsøsundet.

pilotprosjektet for opprydding av forurenset sjøbunn i Tromsøsundet. Miljøvernmyndighetene har dermed bidratt med til sammen 3,5 millioner av prosjektets totale kostnader på 4,4 millioner kroner. Pengene skal brukes til å sluttføre arbeidet med kartlegging av forurensningens omfang og grundige kartlegginger av kilder på land, geotekniske vurderinger i forbindelse med planer om havneutbygging og utarbeidelse av tiltaksplan. Tiltaksplanen dekker hele prosjektområdet, som er det området hvor det er kostholdsråd i dag. I pilotprosjektet i Tromsø har det blant annet vært fokus på de spesielle forholdene i Nord-Norge med stor tidevannsforskjell og sterke strømmer. Det er gjennomført studier av effektene av forurensninger, som supplement til de vanligere målingene av konsentrasjonen av miljøgifter. - Pilotprosjektet i Tromsø vil gi oss betydelig informasjon om hvilken skade miljøgiftene i sedimentene gjør. Kartleggingen i Tromsøsundet vil tilføre oss mer kunnskap om hvilke tester som er mest egnet til å si noe om farligheten av forurensninger i sjøbunnen, sier miljøvernminister Børge Brende. Sedimentene i Tromsøsundet er stedvis sterkt forurenset av ulike miljøgifter, blant annet PAH (polyaromatiske hydrokarboner), PCB (polyklorerte bifenyler), TBT (tributyltinnforbindelser), DDT (diklor difenyl trikloretan) og tungmetaller. En av utfordringene i området er de sterke havstrømmene som kan transportere miljøgifter langt bort fra den opprinnelige kilden. Prosjektet i Tromsø er ett av fire pågående nasjonale pilotprosjekter som skal skaffe kunnskap og erfaring med forskjellige metoder for opprydding av norske havne- og fjordområder. Prosjektet ledes av en gruppe med Tromsø kommune, Tromsø havn og Vervet AS. Arbeidet er utført av Akvaplan-NIVA, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norges Geotekniske Institutt (NGI).