Færre unge står utenfor utdanning og jobb

Andelen ungdom mellom 16 og 25 år som verken har bestått eller går på videregående skole, har gått gradvis nedover siden 2010.

– Det går i riktig retning. Men fortsatt er for mange unge utenfor utdanning og arbeid, og det er store forskjeller mellom fylkene. For å hindre frafall forsterker regjeringen nå tidlig innsats i hele skoleløpet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Andelen unge uten videregående opplæring varierer fra 21 prosent i Finnmark til 11 prosent i Sogn og Fjordane, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.

I 2018 hadde 14,4 prosent av ungdom i alderen 16-25 år verken bestått videregående eller befant seg i videregående opplæring. Det er en nedgang fra 17, 1 prosent i 2014. Om lag halvparten av ungdommene som i fjor sto utenfor videregående opplæring, var heller ikke i jobb.

– Vi ser at flere er på skolen og flere fullfører og består videregående opplæring. Men noen elever har et dårlig utgangspunkt når de starter på videregående. For mange elever går ut av ungdomsskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Derfor skal vi styrke overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole, og vi skal sette inn flere tiltak tidligere for å hjelpe elever som trenger ekstra støtte, understreker Sanner.

Før jul skal regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om tidlig innsats, og regjeringen har besluttet at det skal lages en egen stortingsmelding om videregående opplæring. Målet er at 90 prosent av de som begynner på videregående skole skal fullføre og bestå innen 2030.

Flere fullfører videregående opplæring
Av de som begynte på videregående i 2013 fullførte 75,3 prosent opplæringen fem år senere. Det er den høyeste andelen siden målingene begynte, og en økning på 0,2 prosentpoeng fra året før. Flest fullfører og består i Akershus og Sogn og Fjordane, færrest i Finnmark.

– Pilene peker rett vei når det gjelder andelen elever som fullfører videregående opplæring. Det er veldig bra, og viser at skolen og lærerne gjør en god jobb med å løfte og støtte elevene. Jeg er likevel bekymret for de ungdommene som faller fra underveis. I et samfunn med stadig større krav til kompetanse er det avgjørende at så mange som mulig fullfører videregående og får et vitnemål eller fagbrev, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Størst økning i Troms og Finnmark
Alle fylker har økt andelen unge som fullfører og består fra 2006- til 2013-kullet. Størst økning har det vært i Finnmark og Troms.

– Det har vært mye oppmerksomhet om skoleresultater og fullføring i Troms og Finnmark. Finnmark har den laveste andelen i landet som fullfører og Troms har blant de laveste. At andelen som fullfører øker mest i disse fylkene er derfor viktig, men innsatsen må forsterkes for å få flere elever gjennom utdanningsløpet, sier Sanner.

Regjeringen utreder nå også tiltak for å gi fylkeskommunene et utvidet og helhetlig ansvar for alle 16-24-åringene, i tilknytning til regionreformen.