- Et budsjett med bedre sosial profil

Fellesforbundet mener at de endringer Stoltenberg-regjeringen har gjort i forslag til statsbudsjett vil gi en klart bedre sosial profil på budsjettet.

Fellesforbruket er prioritert framfor en enda større økning i privatforbruket. Det at våre velferdsordninger blir styrket kommer også arbeidstakerne til gode, sier forbundsleder Kjell Bjørndalen. - Det er positivt at sosiale ordninger i arbeidslivet blir styrket. De arbeidsledige vil få bedret dagpengestønad ved at dagpengene igjen skal gi grunnlag for feriepenger. Og det er bra at Bondevik-regjeringens forslag om tilstramming i lønnsgarantiordninga blir foreslått omgjort. Samtidig er det bra at arbeidsmarkedstiltakene styrkes og at fradragsretten for fagforeningskontingent økes. Fellesforbundet er derimot skuffet over at arbeidstakere på sokkelen får økt skatt ved at fri kost foreslås skattlagt, påpeker Bjørndalen. - Fellesforbundet er også skuffet over at det i budsjettforslaget ikke er funnet rom for økning av avskrivingssatsen på maskiner. Vi hadde også ønsket at budsjettendringene hadde gitt rom for enda flere uker med tidsbegrenset rett til dagpenger under permittering. Men det er bra at regjeringen foreslår at den utvides fra 26 til 34 uker og at dette lovfestes. En lovfesting betyr økt stabilitet og forutsigbarhet. Fellesforbundet er fornøyd med at det endelig blir satt av midler til den nye og utvidede tørrdokka på Haakonsvern i Bergen, og er glade for at det blir gitt midler for å sikre utjevning av overføringstariffer når det gjelder strøm. Vi er også tilfreds med at det settes av midler til starten på en offentlig satsing for CO2 håndtering